Mål for beredskapsarbeidet

Kommunens mål for beredskapsarbeid er trygghet for kommunens innbyggere og besøkende, samt bedrifter, med hensyn til liv, helse, miljø og eiendom. Dette sikres ved å:

  • Redusere sannsynligheten for at krisesituasjoner kan oppstå
  • Håndtere uønskede hendelser og redusere konsekvenser av disse

Samarbeid

Kommunene i Setesdal (Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland) har et nettverk for beredskaps-koordinatorer og brannsjef med minimum 2 årlige møter som sikrer tett samarbeid om ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyse) og beredskapsplanverk.  Kommunene har også i fellesskap utarbeidet den helthetlige ROS Setesdal.

Det blir gjennomført øvelser og tilsyn med fagfeltet av Fylkesmannen for å sikre at beredskapsorganisasjonen er godt forberedt når en krise oppstår.

Som pådriver overfor andre aktører på beredskapsfeltet skal kommunen jevnlig ha kontakt med alle aktuelle offentlige og private aktører som er representert i kommunen. Kommunen arrangerer årlig beredskapsdag for å samle disse, knytte kontakter og gjennomgå aktuelle tema. Kommunen gir veiledning i forhold til beredskap ved store arrangement.

Varslingssystemet Varsling 24

Evje og Hornnes kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.
Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post. Se også Varsling24.