bilde

Visning: A A A A A

Bygdeutviklingsmidler

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan søke om bygdeutviklingsmidler til:

  • Etablererstipend (oppstart av tilleggsnæring) 
  • Bedriftsutvikling (videreutvikling av tilleggsnæring) 
  • Investeringer (bl.a. opprusting og nyinvestering i driftsbygninger og bygninger for tilleggsnæring) 
  • Generasjonsskifte (nødvendige tiltak i driftsbygninger mv. i forbindelse med generasjonsskifte) 
  • Praktikantordninger

Bygdeutviklingsmidler, som avsettes over jordbruksavtalen, skal legge til rette for verdiskaping i jordbruket, desentralisert bosetting og like muligheter for kvinner og menn.

Målgruppe

Landbruksforetak og foretak som driver næringsutvikling med utgangspunkt i landbrukets ressurser.

Kriterier/vilkår

Søknaden blir vurdert i forhold til de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Fylkesmannen utarbeider den regionale strategien for bygdeutviklingsmidlene. Denne strategien danner igjen grunnlag for de fylkesvise retningslinjene som Innovasjon Norges distriktskontorer utarbeider.

aaa

Vedlegg

Prosjektplan/forretningsplan

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Saksbehandling

Kommunen tar imot søknad om bygdeutviklingsmidler, foretar en vurdering av søknaden og videresender den til Innovasjon Norges distriktskontor, som avgjør saken.

Saksbehandlingstid

Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Landbrukskontoret i Iveland og Evje
Telefon:414 44 017
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
Besøksadresse:Sentrumsbygget, 2. etasje, Evje

Kontaktpersoner

Navn:Inge Eftevand
Tittel:Jordbrukssjef
Mobil:905 17 089
Epost:inge.eftevand@e-h.kommune.no

Andre opplysninger