Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen. Tilbudet skal tilpasses den enkeltes behov. Retten til nødvendig helsehjelp betyr ikke at man har rett til et bestemt medikament eller en bestemt behandling, for eksempel vanedannende legemidler mot søvnproblemer. Her som utenfor fengselet er det faglige vurderinger som skal legges til grunn. Kommunen som fengselet ligger i, skal sørge for at innsatte har tilgang på

 • allmennlegetjeneste
 • legevaktordning
 • sykepleietjeneste
 • fysioterapitjeneste
 • jordmortjeneste

Tilbudet omfatter blant annet

 • helseundersøkelser
 • utarbeidelse av individuell plan
 • legemiddelassistert rehabilitering
 • tannbehandling
 • forebyggende tiltak
 • tilretteleggelse for tiden etter løslatelse

Kontaktperson fengselssykepleier Liv Marion Gundersen Uleberg

Kriterier/vilkår

Arendal Fengsel, avdeling Evje, har 20 soningsplasser på Evjemoen, deriblant Rusmestringsenhet og en plass som er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Helsetjenesten er kommunal og har egen avdeling. Fengselslege tilstede en dag i uken og fengselssykepleier tre dager pr. uke. De henviser til annen nødvendig oppfølging. Alle innsatte får tilbud om innkomstsamtale, eventuelt undersøkelse ved behov.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Unntaket er omfattende tannbehandling som den innsatte må betale selv.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Statens helsetilsyn
 • Fylkeskommunen
 • De regionale helseforetakene
 • Kriminalomsorgen
 • Nav
 • Barnevernstjenesten
aaa

Lover og forskrifter

Kommunen har ansvar for helsetjenesten i fengsel som en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Spesialisthelsetjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

Retningslinjer

Veileder om helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Den innsatte skal så raskt som mulig etter fengsling få informasjon om helse- og omsorgstjenestetilbudet. Innsatte som ber om det, skal få tilbud om helseundersøkelse eller konsultasjon hos lege.

Alle nyinnsatte vil bli innkalt til time. Timebestilling utenom dette går via fengselsbetjentkontoret.

Saksbehandling

Klagemulighet

Fengselsinnsatte har klagerett på lik linje med den øvrige befolkning. Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-05 11:59