bilde

Visning: A A A A A

Nyhetsarkiv

Lydopptak kommunstyremøte onsdag 24. september 2014

Her kan du høre lydopptak av kommunestyremøtet onsdag 24. september 2014.

2014-09-25
Bilde av vannkran

NB! Stenging av vann på Sindremoen i uke 40

I uke 40 blir det gjort vedlikeholdsarbeid på vannettet på Sindremoen. Vanntilførselen blir stengt tirsdag 30. september fra kl. 08.00.
Korte perioder uten vann utover tirsdagen kan forekomme. 

2014-09-25
Logo Norsk Tipping

Søknad om spillemidler

Det kan søkes om statlige spillemidler til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv. Søknadsfrist er 15. oktober.

2014-09-24
Forside Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse –

Rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og sentrale kulturarenaer

Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2013. Hele planen revideres hvert 4.år, mens handlingsdelen skal  rulleres hvert år. Planarbeidet er et offentlig ansvar og det skal sikres muligheter for medvirkning i planprosessen. Dersom lag og organisasjoner har planer om å søke spillemidler for 2015 må tiltaket være registrert i denne planen.

2014-09-09

Mindre endring av reguleringsplan Einerkilen, planID 200901

Plan- og bygningsrådet gjorde i møte 29.08.14, sak PS 90/14 følgende vedtak: 

2014-09-01
Bilde av nedsenket trampoline, fugleredehuske og klatrestativ

Nye lekeapparater på plass i Furuly Friluftspark

I disse dager er det kommet på plass to nye elementer i Furuly Friluftspark; fugleredehuske og nedsenket trampoline. Disse er plassert slik at de skal være lett tilgjengelig for alle som ønsker å bruke de. Alle er hjertelig velkommen i parken!

2014-08-20
Oversiktskart Vrålsås

Varsel om utvidelse av planområde, oppstart av reguleringsarbeider og forhandling om utbyggingsavtale

Ihht. plan- og bygningslovens § 12-8 og § 17-4 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeider og forhandlinger om utbyggingsavtale i tilknytning til: Detaljplan Vralsås boligområde, gnr. 7 bnr. 17, Evje og Hornes kommune.

2014-08-28
Annosebanner for TV-aksjonen 2014

TV-aksjonen 2014

I år går TV – aksjonen til Kirkens Nødhjelps arbeid med vann. TV-aksjonen “ Vann forandrer alt» går av stabelen søndag 19.oktober 2014.  

2014-08-26

Informasjon om kontantstøtte

Den kommunale kontantstøtten for barn mellom to og tre år opphørte fra 31. juli 2014. For barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt i skolen kan man søke om statlig kontantstøtte. 

2014-08-21