Rådmann Jens Arild Johannessen
Rådmann Jens Arild Johannessen

Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen. Rådmannen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Han har myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker i henhold til delegeringer gitt av kommunestyret.

Rådmannen har en ledergruppe som i tillegg til rådmannen består av økonomisjef, personalsjef, rådgiver oppvekst og rådgiver helse og omsorg.