Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

Beskrivelse

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Målgruppe

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter

Kriterier/vilkår

 • Detaljregulering skal følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Den utarbeides eventuelt også etter krav i en vedtatt områderegulering
 • Forslagsstiller skal legge til rette for medvirkning fra de som vil bli berørt av planen, slik som barn og unge
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utarbeides for alle planer som gjelder utbygging 
 • For enkelte planer vil det være krav om konsekvensutredning. Det må i så fall utarbeides et eget planprogram som skal sendes på høring og fastsettes av kommunen før planforslaget utarbeides

Krav til detaljreguleringer

I følgende beskrives de forventninger Evje og Hornnes kommune har til prosessen som leder fram til vedtak av reguleringsplaner. I tillegg viser det hvilke krav kommunen stiller til innhold og utforming av plandokumentene (plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse).

Prosessen er delt i 4 avsnitt

 1. Når leveres hvilket planmateriale
 2. Oppstart av reguleringsarbeid
 3. Plandokumentenes form og innhold
 4. Sjekklister

1. Når leveres hvilket planmateriale

Forslagsstiller er ansvarlig for å produsere nødvendig dokumentasjon til saksbehandling og politisk behandling. Kartgrunnlag som benyttes til plankartet skal ikke være eldre enn 6 måneder. Plannavn og plannummer skal av hensyn til arkivering stå på alle dokumenter.Bruk følgende e-post adresse ved innsending av planmateriale: post@e-h.kommune.no.

I det følgende gis en enkel oversikt på de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Første kontakt

 • Uformell kontakt mellom forslagsstiller og enhet for forvaltning
 • Ingen krav til levering av materiale

Oppstartsmøte

 • Kart med forslagsstillers forslag til planavgrensning
 • Skisser/ illustrasjoner av ønsket tiltak dersom det foreligger

Behandling i plan- og bygningsrådet før offentlig ettersyn

 • Plankart (farge, pdf-format) i egnet målestokk
 • Dersom plankartet er større enn A3, skal plankartet også leveres i papir (3 eks.)
 • Reguleringsbestemmelser (Dokument-fil + pdf-fil)
 • Planbeskrivelse med illustrasjoner i henhold til vedleggsliste (dokument-fil + pdf-fil)
 • Digitale plandata i SOSI-format
 • Prinsippskisse for vann, avløp og overvannsanlegg
 • Utomhusplan
 • Andre relevante dokumenter

Kommunen skal ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises innen tolv uker etter at forslaget er mottatt. 
Hvis planen blir avvist selv om den er i tråd med kommuneplanen, kan du kreve å få den lagt frem for kommunestyret.

Offentlig ettersyn/høring

 • Justerte dokumenter som følge av plan- og bygningsrådets vedtak

Sluttbehandling

 • Revisjoner av planmaterialet som er levert til førstegangsbehandlingen
 • Skriftlige kommentarer til høringsmerknader

Etter vedtak av plan – før annonsering

 • Vedtatt plankart med eventuelle endringer leveres i pdf-format. Kartgrunnlaget skal dekke hele pdf-formatet innenfor rammen.

Etter at klagefristen er gått ut

 • Vedtatt plan med eventuelle endringer leveres i følgende formater som skal være målholdige:
  o Pdf-fil
  o Sosi-fil
 • Kommunen sørger for ekspedering til Fylkesmann/Fylkeskommune

2. Oppstart av reguleringsarbeid

Forslagsstiller skal etter oppstartsmøtet varsle oppstart av planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte interesser, basert på Brevmal - oppstart av planarbeid. Varslet skal orientere om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål som skal etableres. Varslet sendes også til Evje og Hornnes kommune v/ forvaltning med liste over mottakere. Adresseliste fås ved henvendelse til saksbehandler: post@e-h.kommune.no.

Reguleringsarbeidet skal kunngjøres i avis med annonse, se annonsemal, og på kommunens hjemmeside. Annonsen kan sendes på epost: post@e-h.kommune.no.

3. Plandokumentenes form og innhold

Plankart

Plankartet skal konstrueres i henhold til Miljøverndepartementets veiledere. Disse veilederne er basert på SOSI standarden.

De karttekniske kravene til reguleringsplaner som tilrådes av Evje og Hornnes kommune er spesifisert i dette dokumentet: Sjekkliste tekniske krav reguleringsplan Evje og Hornnes kommune

Planbeskrivelse

Mal for oppsett av planbeskrivelse. Malen er ikke uttømmende med hensyn til momenter som eventuelt må vurderes i planarbeidet. Tema som ikke anses som relevante kan utelates.

4. Sjekklister

Skjema for risiko- og sårbarhetsvurdering

Skjema for risiko- og sårbarhetsvurdering skal fylles ut og følge reguleringsplanen. Dersom planen hjemler tiltak som medfører risiko for uønskede hendelser, må det i planbeskrivelsen, og eventuelt også i bestemmelsene, defineres tiltak som reduserer risikoen.

 

Pris for tjenesten

Gebyrregulativ forvaltning 2018

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kortveileder - Planlegging etter plan- og bygningsloven

Partnere

Du må varsle berørte offentlige organer og andre interesserte når planarbeidet settes i gang. Det samme gjelder registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre grunneiere i planområdet.

aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må ta opp planspørsmålet i et møte med kommunen før du kan sette i gang planarbeidet. Som forslagsstiller skal du kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier. Når planutkastet er utarbeidet i samsvar med kommunens krav, oversender du det til kommunen. Kommunen overtar saken når planforslaget er vedtatt sendt på høring.

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Saksbehandlingstid

Kommunen skal ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises innen tolv uker etter at forslaget er mottatt.

Klagemulighet

Hvis planen blir avvist selv om den er i tråd med kommuneplanen, kan du kreve å få den lagt fram for kommunestyret.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Enhet for drift og forvaltning
Telefon:906 39 570
Epost:torgeir.hodne@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje

Kontaktpersoner

Navn:Siv Therese Kile Lie
Tittel:Plan- og miljøleder
Mobil:481 34 030
Epost:siv.lie@e-h.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-05 11:59