bilde

Visning: A A A A A

Sykehjem - dagopphold Hornnesheimen

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)
  • dagopphold
  • nattopphold

Hornnesheimen er bokollektiv for personer med demens. Institusjonen har 8 boenheter. Det gis tilbud om dagopphold ved institusjonen.

Målgruppe

Hjemmeboende personer med demens med behov for aktivisering.

Kriterier/vilkår

Det må foreligge demenssykdom.

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

Dagopphold i institusjon koster 80,- kroner pr. dag.

Partnere

Hukommelsespoliklinikken, frivilligsentralen og andre aktuelle samarbeidspartnere.

aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Helse- og omsorgstjenester, søknadsskjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
v/ pleie- og omsorgstjenesten
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det er kommuns inntaksteam i pleie og omsorgstjenesten som fatter vedtak om dagopphold. Det vil i forkant foretas en kartlegging av søkers situasjon, ofte i form av et hjemmebesøk.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Bjørn Harald Hagen
Tittel:Avdelingsleder
Telefon:474 53 008
Mobil:945 34 129
Epost:bjorn.harald.hagen@e-h.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-02-22 08:57