Målet for SLT-arbeidet

  • En helhetlig og langsiktig satsing i forhold til rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
  • At barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper
  • Koordinering av tiltak på systemnivå både når det gjelder forebygging og oppfølging

Målgruppe

  • Barn og unge under 18 år og deres foreldre/foresatte
  • Unge voksne i alderen 18 - 20 år

SLT-koordinatoren sørger for at kommunenes forebyggende ressurser blir samordnet mest mulig effektivt.

Organisering og styringslinjer

I Evje og Hornnes kommune er SLT-arbeidet er forankret i en styringsgruppe bestående av lensmann, ordfører, rådmann og helsesøster skolehelsetjenesten. SLT-koordinator møter fast i denne gruppen.
Neste nivå er koordineringsteam/utførernivå som har ansvar for den praktiske koordineringen av og det direkte arbeidet med kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Denne består av rådgiver ungdomsskole og videregående skole, helsesøster, politiets SLT-ansvarlig, barnevern, enhet for kultur, ruskonsulent, psykisk helse og rus, NAV og SLT-koordinator.  
 

Aktuelle lenker