Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Nytt av året er at grøfting er tatt inn i ordningen.
 

Eksempel på SMIL - tiltak:

  • Rydding og gjerding av gjenngrodd kulturmark.
  • Restaurering av gamle bygninger, f.eks. smier, stabbur, verneverdige hus.
  • Etablering / vedlikehold av åpne kanaler (hydroteknsike anlegg)
  • Grøfting av dyrket mark

 

Målgruppe

Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

Kriterier/vilkår

Du driver en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen og vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2 og § 3 eller 4 er oppfylt. 
 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmannen.

aaa

Lover og forskrifter

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se jordlova §§ 3 og 18.

Lover

Forvaltningsloven
Jordlova

Forskrifter

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med jordbrukssjef Inge Eftevand for søknadsskjema og veiledning.

Vedlegg

Miljøplan trinn 2 skal vedlegges for søkere som er pålagt å ha miljøplan trinn 1.

Søknadsfrist

1. mai

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Evjemoen
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Landbrukskontoret i Iveland og Evje
Telefon:414 44 017
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
Besøksadresse:Sentrumsbygget, 2. etasje, Evje

Kontaktpersoner

Navn:Inge Eftevand
Tittel:Jordbrukssjef
Mobil:905 17 089
Epost:inge.eftevand@e-h.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-05 11:59