bilde

Visning: A A A A A

Stimuleringsmidler 2010 - Midt-Agder Friluftsråd

Stimuleringsmidlene retter seg mot aktivitetsfremmende tiltak innen "det enkle friluftsliv", primært da i regi av frivillige lag/foreninger i medlemskommunene. Tiltakene skal på en eller annen måte fremme det almenne friluftslivet. Medlemskommunene i Midt-Agder Friluftsråd kan også søke, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner/lag. Midt-Agder Friluftsråd har kr. 100 000,- til fordeling i 2010.

Søknadsfrist 10. juni 2010.

Stimuleringsmidlene retter seg mot aktivitetsfremmende tiltak innen "det enkle friluftsliv", primært da i regi av frivillige lag/foreninger i medlemskommunene. Tiltakene skal på en eller annen måte fremme det almenne friluftslivet. Medlemskommunene i Midt-Agder Friluftsråd kan også søke, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner/lag.

Midt-Agder Friluftsråd har kr. 100 000,- til fordeling i 2010.

Tiltakene må fylle noen kriterier:
1) Det forutsettes en egeninnsats via dugnad eller eget tilskudd, tilsvarende ca 50% av totalkostnad.
2) Tiltakene må fremme friluftsaktivitet for flest mulig.
3) Totalkostnaden på tiltaket kan ikke overstige kr. 20 000,-, og man kan da altså søke på inntil kr. 10 000,- pr. tiltak.
4) Varige tiltak og tiltak som går noe over tid, vil bli prioritert fremfor enkeltstående "happenings".


Eksempler på hva det kan søkes om støtte til:
 - Rydding eller merking av turstier (maling til merking, skiliting, informasjonstavler og lignende.
 - Rasteplasser/hvileplasser, bålplasser.
 - Gruppeutstyr/leirutstyr: f.eks. tauverk, håver, fiskesnører, kano, innkjøp av nærkart/o-kart, kompass, stormkjøkken, stekehelle, truger, lavvu/telt m.m.
 - Utgifter i forbindelse med turer: f.eks. transport, leie av utstyr, guide, instruktør.
 - Kursing: f.eks. turlederkurs, kart og kompass, førstehjelp, friluftsaktivitetskurs, o.l.
 - Tilrettelegging for funksjonshemmede; f.eks. i form av planløse overganger, rekkverk, ledelinjer for synshemmede, enkle ramper, ledsagerutgifter m.v.
 - Skilek
 - Naturstier
 - Oppgradering, utvidelse eller nye elementer i allerede eksisterende anlegg/tiltak.


Ikke stønadsberretigede elementer:
 - Rene lekeapparater
 - Turtøy
 - Utgifter til pakketurer/kommersielle aktører innen friluftsliv (kan evt. gjøres unntak v/leie av instruktører)
 - Støtte til allerede gjennomførte eller påbegynte tiltak/anlegg.
 - Støtte til ordinær drift.


Søknad:
I søknaden skal det fremgå (se eget søknadsskjema):
 1) Hvem som søker
 2) Hva det søkes om støtte til.
 3) Målgruppe og type aktivitet.
 4) Forventet måloppnåelse av tiltaket.
 5) Finansieringsplan og budsjett.
 6) Enkel plan for drift og vedlikehold av det som det søker støtte til.
 7) Kontonummer for evt. utbetaling.

Søknadsskjema oversendes Midt-Agder Friluftsråd enten med vanlig postgang eller elektronisk pr. e-post.

Søknadsfrist: 10. juni 2010.

Rapportering:
Se eget rapporteringsskjema:
 1) Hvem som har fått tilskudd, målgruppe og type aktivitet.
 2) Hvordan tilskuddet er benyttet (oversikt over disponering av midler).
 3) Måloppnåelse sett i forhold til målsettingen med tilskuddet.

Rapporteringsskjema oversendes Midt-Agder Friluftsråd enten med vanlig postgang eller elektronisk.

Frist for rapportering er så snart tiltaket er gjennomført eller innen utgangen av tildelingsåret. Midlene må brukes innen utgangen av tildelingsåret.

Utbetaling skjer i dialog med kontaktperson i den aktuelle kommunen (jmf Arbeidsutvalgsrepresentanter) i forkant av tiltaket/bygging av anlegget.

E-post: post@midt-agderfriluft.no

Postadresse:
Midt-Agder Friluftsråd
Postboks 602
4662 Kristiansand S

Søknadsskjema Stimuleringsmidler 2010

Rapporteringsskjema Stimuleringsmidler 2010