bilde

Visning: A A A A A

Sykehjem - langtidsopphold Hornnesheimen

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Hornnesheimen er bokollektiv for personer med demens. Institusjonen har 8 boenheter. Hver beboer har egen leilighet med stue, kjøkkenkrok, bad og soverom. I tillegg er det fellesareal med stor stue, lita stue og spisestue. Heimens beliggenhet med stor hage og nærhet til flott naturområde, gir rike muligheter for bevegelse og aktivitet. Hornnesheimen er døgnbemannet og gir tilrettelagt helsehjelp etter faglig vurdering. Institusjonen er ansvarlig for den medikamentelle behandling og har regelmessig tilsyn av lege. Fysioterapi ytes etter vurdering. Tannhelsetjenesten har årlig tilsyn med institusjonen. All kost til beboerne leveres fra storkjøkkenet ved Evjeheimen, som har ansatt egen kokk. Av andre tilbud kan nevnes frisøk, fotpleie, bussturer, sangstunder, filmkvelder, fellessamlinger, andakter og besøkstjeneste.

Målgruppe

Personer som har demenssykdom og ikke lenger er i stand til å bo hjemme. Beboerne skal ikke ha stort pleiebehov. Beboere med stort pleiebehov, vil bli vurdert overflyttet til Evjeheimen.

Kriterier/vilkår

Du har behov for langtidsplass på sykehjem.

Søkeren må ha behov for langtidsplass i sykehjem. For å bli vurdert til plass, må en ha hoveddiagnose demens. Det må foreligge en søknad. Dersom vedkommende selv ikke har samtykkekompetanse, må søknad være underskrevet av nærmeste pårørende. Kommunen har egne retningslinjer for tildeling av langtidsopphold ved Hornnesheimen bokollektiv for demente, vedtatt i kommunestyret 27.09.13, sak 59/13.

Pris for tjenesten

Beregning av vederlag for opphold i institusjon anvendes. Personer som flytter inn (hjemmefra) må betale etter 1 måned regnet fra innflyttingsdato. Satsene for betaling er fastsatt av Sosial- og helsedepartementet, og er avhengig av vedkommendes inntekt. 

Partnere

Hukommelsespoliklinikken, frivillighetsentralen, syn/hørselskontakt og andre aktuelle samarbeidspartnere.

aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om å registrere alle søkere og mottakere av kommunale helse- og sosialtjenester i et nasjonalt register, kalt IPLOS. Det innebærer blant annet en funksjonsvurdering som en del av grunnlaget for eventuelle vedtak. Søker vil ha rett til innsyn i alle sakens dokumenter etter Forvaltningslovens § 18, første ledd. Se vedlegg, brosjyre.

Skjema

Helse- og omsorgstjenester, søknadsskjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
v/ pleie og omsorgstjenesten
Kasernvegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Saksbehandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Bjørn Harald Hagen
Tittel:Avdelingsleder
Telefon:474 53 008
Mobil:945 34 129
Epost:bjorn.harald.hagen@e-h.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-02-22 08:59