Kommunestyret vedtok i september 2017 handlingsplan tidlig innsats barnefattigdom, hvor målet er å forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn, unge og barnefamilier. Målgruppen er barn og unge i lavinntektsfamilier samt unge voksne mellom 18-25 år som ikke er i opplæring eller arbeid.

Folkehelseprofilen for perioden 2012-2017 viser at Evje og Hornnes kommune har flere utfordringer innen området Levekår. Dette er spesielt i forhold til andel barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. Videre er andel barn av enslige forsørgere høyere enn i landet som helhet. Det samme gjelder andel uføretrygdede i alderen 18-44 år.

Tilskudd mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som har til formål å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.
Her kan du lese mer om tilskuddsordningen og kriterier for vurdering av søknader til nasjonal tilskuddsordning barnefattigdom.
Søknadsfristen er 8. desember 2017.

Tilskuddordning til prosjekter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering

Frivillige organisasjoner kan søke NAV om tilskudd til prosjekter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering for 2018.Søknadsskjema, regelverk og andre relevante dokumenter finner du på nettsidene til NAV.
Søknadsfristen er 12. desember 2017.