Målgruppe

  • Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.
  • Hjemmeboende som har behov for bistand/trygghet, pga. fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt.

Kriterier/vilkår

Søker må ha innlagt fasttelefonlinje og være hjemmeboende i Evje og Hornnes kommune.
Kommunen har utarbeidet egne retninglinjer for tildeling av trygghetsalarm, vedtatt i kommunestyret 27.09.13, sak 59/13.