Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Trollbakkane Nord i henhold til reguleringskart rev 25.11.11 og planbestemmelser rev. 13.09.11. Planen vedtas med følgende endringer av bestemmelser rev 13.09.11:

  1. Det inntas i reguleringsbestemmelsenes et nytt pkt. om nærmiljøanlegg (ballplass):
    I området NMA1 skal det planeres og opparbeides ball løkke. 
  1. Det inntas en ny rekkefølgebestemmelse i reguleringsbestemmelsenes pkt 5:
    Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tomtene 20-116 kan gis skal balløkka  NMA1 være opparbeidet. 
  1. Rekkefølgebestemmelsenes tredje kulepkt endres til: Før brukstillatelse for boenheter i feltet kan gis skal busslomme i planområdet være etablert”
 
Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 er tre år fra kunngjøringsdato.
 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
 
 
Vedlagt følger: 
  1. Kommunestyrets vedtak
  2. Bestemmelser rev 9.08.12
  3. Plankart