Aust Agder kompetanse- og utviklingsfond.jpg

Kompetansefondets formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Fondet søker denne gang prosjekter og piloter som vil bidra til at Agder blir en konkurransedyktig region som er preget av høy innovasjonsgrad og kunnskapsintensive arbeidsplasser.

I henhold til vedtektene kan tilskudd gis til offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og private foretak. Enkeltpersoner kan søke under forutsetning av at det blir etablert en organisasjon hvis søknaden blir imøtekommet. Søknadene bør som hovedregel komme fra bedrifter, næringer eller klynger med aktivitet i fylket. Man bør være tilknyttet et FoU-miljø som er aktive bidragsytere i prosjektet. Det er imidlertid ikke et krav at FoU-miljøet er lokalisert i fylket.

Prosjekter som mottar støtte skal utvikle kunnskap og kompetanse på høyere nivå ut over videregående skoles nivå. Kompetansen skal ha påvisbar nytte enten for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen.

Tilskuddene skal gis til målrettede tiltak og være tidsavgrenset. Det kan ikke gis tilskudd til en institusjons ordinære drift. Tilskuddene må tildeles innenfor rammene av statsstøtteregelverket. Det tas sikte på at styret behandler søknadene i løpet av februar 2016.

Søknadsskjema er tilgjengelig på fondets hjemmeside www.aaukf.no.

Spørsmål knyttet til utlysningen fås ved henvendelse til daglig leder John G. Bergh på telefon 900 11 693 og e-post john.g.bergh@austagderfk.no eller rådgiver Dag Ole Teigen på telefon 971 59 316 og e-post dag.ole.teigen@austagderfk.no.

Søknad sendes elektronisk til postmottak@austagderfk.no innen 15. oktober 2015.