Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen. Kommunestyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 1-6. Vedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jfr. plan- og bygningslovens §11-15.

Saken omfatter:

Planbeskrivelse, datert 05.11.2019
Planbestemmelser, datert 27.01.2020
Konsekvensutredning, datert 11.11.2019
Plankart, datert 05.12.2019
Temakart 2 - Snøskred og steinsprang, datert 03.12.2019
Temakart 3 – Jord- og flomskred, datert 03.12.2019
Temakart 4 – Flom, datert 03.12.2019
Temakart 5 – Støysoner Evjemoen, datert 03.12.2019
Temakart 6 – Sti- og løypeplan, datert 03.12.2019

Vedtaket