Endringen var følgende

  • Tomt T-05 deles opp i T-05A og T-05B.
  • Tomt T-13 deles opp i T-13A og T-13B.
  • Tomt T-06 justeres ihht eksisterende veg.
  • T-09 justeres ifht ny tomteinndeling.

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra annonseringsdato.
Merk eventuell klage med: «Sak 20/85» og send per e-post: post@e-h.kommune.no eller brev til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.