I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for Sindremoen, så inviteres det til et åpent møte på Evje Ungdomsskule - musikkrommet tirsdag 24. november kl 19.00-21.00.

Planområdet dekker dagens barne- og ungdomsskule på Evje, Bergvavegen, Sindrevegen og Evjevegen fra krysset inn til Oddeskogen og ned til Vinbekken.

Representanter fra kommunen og plankonsulenter fra Rambøll AS vil være til stede for å orientere om planutarbeidelsen, presentere noen skisser som viser mulig utvikling av området, samt motta innspill til planen.

Innspill og merknader som kommer frem vil bli tatt med videre i reguleringssaken når den skal legges frem for Plan- og bygningsrådet for 1. gangsbehandling.