Da Hornnes Samvirkelag ble avviklet i 1997 skjedde det med midler til gode. I henhold til Coops normalvedtekter for samvirkelag skal slike midler anvendes til et nytt samvirkelag eller avdeling av annet slag på stedet. Er et nytt lag eller slik avdeling ikke stiftet innen 20 år, skal midlene i samråd med vedkommende kommunestyre anvendes til allmennyttige eller veldedige formål. I særlige tilfeller kan Styret Coop Norge avgjøre at midlene anvendes som foran bestemt før 20 år har gått.

Da Coop Norge SA feiret sitt hundreårsjubileum i 2006, ble det vedtatt å opprette Coop Kulturkasse i de kommuner hvor det var restmidler etter nedlagte samvirkelag. Coop Kulturkasse skulle være på 200 000 kroner i hver av disse kommunene, og det skulle deles ut to stipend á 10 000 kroner hvert år i årene 2007 – 2016. Denne tiårsperioden er nå avsluttet, og Coop Kulturkasse er med det avviklet.

Etter avvikling av Coop Kulturkasse er det fortsatt restmidler på 1 268 047,40 kroner igjen etter Hornnes Samvirkelag. Disse midlene kan enten benyttes til avdeling av annet lag på stedet eller til allmennyttige formål. Coop Norge SA har nå avklart med Coop Sørvest SA at disse midlene kan anvendes til allmennyttige formål, hvor kommunen, via kommunestyret, må sende en søknad til Coop Norge SA om anvendelse av midlene.

Disse restmidlene på 1 268 047,40 kroner er en stor gavepakke til kommunen, og kan anses som en arv etter Samvirkelaget på Hornnes. Enhetsleder for kultur har vært i kontakt med Tore Vea Berghagene, som er fagansvarlig innen økonomi og finans i Coop Norge SA. Han kunne fortelle at et nytt samvirkelag i kommunen ikke er planlagt, og at midlene derfor kan anvendes til allmennyttige formål.

Med allmennyttige formål menes:

«Brukt blant annet i forbindelse med arv, hvor det kan gis fritak for arveavgift til allmennyttige organisasjoner. Eksempler på dette er religiøse, kulturelle, humanitære og veldedige organisasjoner. Dette forutsatt at midlene ikke bare skal benyttes på en snevrere krets; lokalt og/eller yrkesmessig.» (Kilde: Lederkilden.no)

For Coop Norge kan midlene enten deles opp over flere år eller man kan anvende dem til en eller flere større investeringer og få utbetalt alle midlene på en gang.

Restmidlene som er igjen etter Hornnes Samvirkelag er store, større enn i mange av de andre kommunene som hadde midler igjen etter slik drift.

Berghagene videreformidlet følgende retningslinjer for midlene:

 • Midlene bør brukes mest i den delen av kommunen hvor samvirkelaget lå; altså Hornnes.

 • Kommunestyret sender søknad til styret i Coop etter vedtak i kommunestyret

 • Midlene bør komme flest mulig til gode

 • Midlene skal skape aktivitet

 • Midlene kan brukes for å tilrettelegge slik at flest mulig kan delta (f.eks universell utforming)

 • Kan brukes både til investering og drift

 • Midlene kan ikke brukes til private tiltak eller til aksjeselskap

 • Prosjektene må være nye, og ikke fysisk påbegynt

 • Søknadene må inneholde budsjett – og finansieringsplan

 • Midlene deles ut etter at prosjektene er gjennomført, og regnskap er godkjent.

 • Det er Coop Norge som deler ut midlene direkte til søkerne.

Konklusjon:

Det er lag og foreninger tilhørende Evje og Hornnes kommune som kan søke, ikke enkeltpersoner. Lag og foreninger tilhørende Hornnes har prioritet, men utelukker ikke at lag og foreninger fra Evje kan få noe støtte.

Kommunestyret vedtok i sitt møte i oktober at rådmann kan lyse ut midlene etter samvirkelaget på Hornnes. Ad hoc utvalget, som behandler og tildeler kommunens kulturmidler, stipend og priser, har hatt møte nå i november og utformet søknadskjema og bestemt søknadsfrist, som er satt til 31.01.2018.  Det samme utvalget vil gå igjennom innkomne søknader, sammen med enhetsleder for kultur, og vurdere hvem som treffer søkekriteriene. Utvalget vil så komme med forslag til innstilling til kommunens leverkårsutvalg og kommunestyret. Rådmann tar sikte på at søknadene kommer til politisk behandling i februar / mars 2018.

Selve utlysningen og søknadsskjemaet finner du under Kunngjøringer.