Statens vegvesen Region Sør legger ut revidert forslag til detaljreguleringsplan for fv. 42 Hovland –Lislevatn med bestemmelser til høring og offentlig ettersyn i hht. § 12 – 14, § 12-10, samt § 3-7 i plan- og bygningsloven (pbl). Området er foreslått detaljregulert, jfr.pbl. § 12-3. Revidert forslag av detaljreguleringsplan gjelder ved Nygård.


Formålet med endring av reguleringsplan ved Nygård har vært for å imøtekomme grunneier ved innløsing av hus på eiendom. Dette gir også en bedre linjeføring for ny vegutbedring. Det reguleres også inn masseuttak ved Nygård, da prosjektet har underskudd på masser, og dette er et egnet sted for å ta ut steinmasse.
I tillegg er alle kulturminner merket av på plankartet i henhold til innspill fra Riksantikvaren.


Formålet med reguleringsplanarbeidet er å utbedre vegen for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten. Dette innebærer tiltak som kurveutbedring, etablering av mykt
sideterreng i fjellskjæringer, økning av vegens bæreevne og bedring av siktforholdene. Alle tiltak vil i hovedsak skje på eller nær eksisterende veg.


Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i Birkenes kommune på Kommunehuset, Evje og Hornnes kommune på Kommunehuset og på Statens vegvesen sin trafikkstasjon på Evje. 

Dokumenter:

Eventuelle merknader og endringsforslag sendes innen 22. desember 2016 til:
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, Stoa, 4808 Arendal
eller via e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no

Merk innspill og merknader med «Fv. 42 Hovland - Lislevatn».

Henvendelser om planen kan rettes til: