Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene

Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging av fibernett skal være ute til høring i en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 25. april 2015. Søknadsfrist for innsending av søknad til Post og teletilsynet fra kommunene er 15. mai 2015.

Evje og Hornnes kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det ønskes ei utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Følgende områder er under arbeid:

  1. Evjemoen – Moisund (langs Otra) ca 100 husstander


Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknaden:

  1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet
  2. Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt.
  3. Lokal medfinansiering.
  4. Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført.
  5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud.
  6. Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende.


Gode innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Frist for innspill er 25. april 2015, og innspillene sendes på e-post til post@e-h.kommune.no og merkes «Høringsuttalelse fiberutbygging».

Kontaktperson ved spørsmål: Torgeir Hodne, tlf. 906 39 570, e-post torgeir.hodne@e-h.kommune.no.  
 
Kunngjøring skjer kun på Evje og Hornnes kommunes hjemmeside.
 
Om breibandsstønadsordninga - Post- og teletilsynet.