Økonomisk situasjon 2023 - 2026

Budsjettet for 2023 er det største budsjettet vi har hatt i vår kommune noen gang. Den årlige rammen har i 2023 kommet opp i 370 millioner kroner. Bakgrunnen for dette er:

  • en god økning i antall innbyggere
  • mottak av mange flere flyktninger enn vi pleier
  • større utbytte fra Agder Energi enn vanlig

Vi har også en økning i kostnader i 2023. Når vi blir flere innbyggere, må vi også ta vare på flere. Mottak av mange flyktninger gir også økning i kostnader. Høye strømpriser gir også ekstra utgifter til energi. Alt i alt vil vi allikevel få et godt økonomisk år i 2023.

I perioden 2024 – 2026 er situasjonen trangere. Det er lite å gå på, og det må derfor legges opp til fortsatt nøktern drift fremover. Vi får dog noe økte inntekter fra kraft fremover. Når Fennefoss og Flateland kraftverk ferdigstilles vil vi få noe mer konsesjonskraft og eiendomsskatt. Vi må planlegge å ta imot mange flyktninger også neste år. Vi håper også på god tilflytning i årene fremover.

Investeringer 2023

Den viktigste investeringen i 2023 er å ferdigstille uteområdet ved Evjeskolene. Når det står ferdig har vi fullført et mangeårig prosjekt der vi har løftet Evjeskolene til moderne standard med gode bygg og omgivelser. Dette blir veldig flott, men det betyr også at vi har tøyd strikken for gjeld. Det er derfor lite rom for investeringer i årene som kommer.

Kirken har søkt om støtte til et nybygg ved Evje kirke, og det er lagt opp til at kommunen støtter byggingen med 2,7 millioner. Dette vil gjøre at kommunen dekker kostnaden ved å bygge gode moderne lokaler til gravferd, stell av kirkegård, samt toaletter og andre nødvendige fellesrom.

Drift 2023

Evje og Hornnes vil fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne.

Av nye satsinger er det lagt opp til innføring av miljøveileder/støtteteam ved barneskolene. Dette som ledd i tidlig innsats og økte ressurser innen skolens sosialpedagogiske ansvar.

Det er lagt opp til en økning på et halvt årsverk i Hovslagerveien bofellesskap for å ta enda bedre vare på beboerne. Det er lagt opp til en økning på et halvt årsverk innen driftsavdelingen for å ivareta kommunens bygg på en enda bedre måte. Det ansettes også en ekstra sykepleier i legetjenesten for å styrke hjelpepersonellet der.

Det planlegges et næringsfond sammen med Evjemoen Næringspark AS på 1,15 millioner som næringslivet kan søke på til energirådgivning, tilskudd til energisparende tiltak og miljøsertifisering.