Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Aktivitetssenter - Evjeheimen
Allemannsretten
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet
Barselgrupper
Besøkshjem – å være besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bolig - oppføring av ny bolig
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Borgerlig vielse
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak på bebygd eiendom (Byggemelding)
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Elevenes skolemiljø
Ergoterapi
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving
Fosterhjem - å være fosterhjem
Fotterapi
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Frisørsalong - Evjeheimen
Frivilligsentral
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Gjeldsrådgivning
Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Handicapbuss - aktivitetssenteret
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel
Hjelpemidler
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning
Hørselskontakt

I
Incestsenter
Individuell plan
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

K
Karakterer - klageadgang
KID - nummer for innbetaling av skatt
Klage på helse- og omsorgstjenester
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturmidler
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram - NAV

L
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt

M
Matrikkel - retting
Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)
Middagsombringing
Midlertidig botilbud
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel
Nedgravde oljetanker
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av barn/ungdom
Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Praktisk bistand og opplæring
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykisk helse og rus
Publisering av saksdokumenter på Internett

R
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkreving
Rusmiddelmisbrukere - tiltak

S
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Samvær med barn under offentlig omsorg
Selvbygger
Separasjon og skilsmisse
Serveringsbevilling
Skatteattest
Skjenkebevilling - ambulerende/enkeltanledning
Skjenkebevilling alkohol
Skogfond
Skolefritidsordning
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsavbrudd
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold Evjeheimen
Sykehjem - avlastningsopphold Evjeheimen
Sykehjem - dagaktivitetstilbud ved Hornnesheimen
Sykehjem - korttidsopphold Evjeheimen
Sykehjem - langtidsopphold Hornnesheimen
Synskontakt

T
Tannhelsetjeneste
Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til drenering - søknad
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Trygdebolig
Trygghetsalarm
TT-ordning/TT-kort - Transporttjeneste for funksjonshemmede
Tuberkuloseundersøkelse

U
Ulykkesforsikring for elever
Utleie - Furuly flerbrukshus
Utleie - Konferansesal, stue og møterom på Evjeheimen
Utleie - Svømmehall ved Evje barneskole
Utleie - Varmtvannsbasseng på Evjeheimen
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vaktmester - ambulerende
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Veterinærvakt

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk sosialhjelp