Planutvalget vedtok i møtet 21.10.2021 følgende endringer:

PS 93/21 Endring av disposisjonsplan for Stusstjønn, planID 197702 og Krossmyran, planID 197308- veg til fritidshytter:
Saksprotokoll

PS 94/21 Endring av disposisjonsplan for Stusstjønn, planID 197702 197702- veg til Stusstjønn 33:
Saksprotokoll

PS 95/21 Endring av reguleringsplan for Kyrkjebygda, PlanID 197901, nye regulerte tomtegrenser:
Saksprotokoll

Planutvalget vedtok i møtet 11.11.2021 følgende endringer:

PS 106/21 Endring av reguleringsplan for Høgås Hyttefelt, planID 200402 – utnyttelsesgrad for hele feltet:
Saksprotokoll

PS 107/21 Endring av detaljreguleringsplan for Lauvaasgården, planID 201114, ny veg og rekkefølgekrav for vann og avløpsløsning:
Saksprotokoll

PS 108/21 Endring av disposisjonsplan Fjellestad, Rebbåsheia, planID 197103- adkomstveg til gnr. 20, bnr. 85:
Saksprotokoll

Delegert administrativt vedtak 01.11.2021:

PS 802/21 Endring av detaljregulering for Takåsen, planID 201103 - Fjerning av vendhammer:
Saksprotokoll

Klagefrist

Frist for å klage på vedtaket er satt til 04.januar 2022. Klagen kan sendes til post@e-h.kommune.no.

Krav om erstatning

Krav om erstatning etter plan‐ og bygningsloven § 15‐2, og krav om innløsning etter samme lov § 15‐3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.