Planen legger til rette for to massetak ved Folefalla langs fv. 42 mot Arendal.

Vedtak i kommunestyret:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Folefalla massetak, planId 201602, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 03.05.2017 og plankart datert 10.02.2017.

Eventuelle klager:

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er satt til 18. juli 2017. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.
Klagen kan sendes til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.
Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Plandokumenter:

Andre dokumenter: