Planen tilrettelegger for 140 nye høystandard hyttetomter ved Høvringen på Gautestad.

Følgende vegnavn ble også vedtatt: Tiurlia, Beverstien, Revehiet, Bjørnelia, Lauvåsbakkane, Lauvåslia, Lauvåstoppen og Lauvåssvingen.

Vedtak i kommunestyret

Plan- og bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljregulering for Lauvåsgården hyttefelt- planID 201114 , med plankart og bestemmelser datert 06.11.2013, sist revidert 05.04.2017. Følgende vegnavn vedtas: For felt 26: SK3-v2 Tiurlia Sk3-v3 Beverstien BFF-b Revehiet SK3-v1 Bjørnelia SK3-v6 Lauvåsbakkane For felt 27: BFF-d Lauvåslia BFF-e Lauvåstoppen BFF-f Lauvåssvingen.

Eventuelle klager

Vedtaket kan påklages til kommunen. Frist for å klage på vedtak er satt til 18.juli 2017.  Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.
Klagen kan sendes til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Plandokumenter

Andre dokumenter: