Varsling om utvidelse av planområdet for detaljregulering av Vinbekken i Evje og Hornnes kommune.
 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 meldes det om utvidelse av plangrensen i detaljregulering for Vinbekken i Evje og Hornnes kommune. Utvidelsen av plangrensen inkluderer derfor nå også følgende eiendommer: Gnr/bnr: 600/42, 50/42, 50/77, 50/94, 50/99, 50/125, 50/143, 50/211, 50/527, 50/610.

Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å tilrettelegge for etablering av ny boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal, biloppstillingsplasser, lekeplass m.m. Planområdet vil legge til rette for etablering av om lag 40 – 50 boenheter totalt fordelt på eneboliger, tomannsboliger og flermannsboliger/leilighetsbygg. Det skal også legges til rette for etablering av turveg/sti og en justering/omlegging på deler av eksisterende bekkeløp for Vinbekk.

Hensikten med utvidelse av plangrensen er å tilrettelegge for adkomst fra fv. 42 – Arendalsvegen med eventuelle tilpasninger i forhold til dagens trafikkløsning og krav til frisikt. Adkomst fra fylkesvegen er illustrert med grå tykk linje på bildet nedenfor.

Deler av områdereguleringsplanen for Oddeskogen (planID: 201115), reguleringsplan for Evje sentrum (planID: 199702) og Bebyggelsesplan for Tingberget (planID: 200203) kan bli erstattet i planarbeidet. Tiltaket er i tråd med Kommuneplan for Evje og Hornnes 2011-2021.

Det er allerede varslet om igangsettelse av utbyggingsavtaler i henhold til PBL § 17 innenfor eksisterende planområde. Det varsles med dette igangsettelse om utbyggingsavtaler for eiendommer som blir berørt av den nye plangrensen. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen) og regulerer forhold omkring utbygging av området.

Kunngjøringen kan også sees på http://www.cowi.no/

Planarbeidet utføres av COWI AS på vegne av SORDAL BYGG AS og TE BYGG.

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet eller utbyggingsavtalen sendes skriftlig til COWI AS, Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand eller på e-post til kmgr@cowi.no innen 21. mai 2016. Innspill bes merket om det gjelder planarbeid eller utbyggingsavtale.

Det informeres også at det vil bli holdt åpent møte med informasjon om planarbeidet på Evje ungdomsskole i musikkrommet i 2. etasje mandag 2. mai 2016 kl.18.00. Utbygger og representanter fra COWI AS og Evje og Hornnes kommune vil stille på møtet.

Vinbekken.jpg