På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2018, eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3c – «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», og med hjemmel i eiendomsskattelova § 15, er liste over utskrevet eiendomsskatt for 2019 i Evje og Hornnes kommune lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret i Evje og Hornnes kommune og på kommunens hjemmeside. Lista er lagt ut til ettersyn i 3 uker, fram til 18.03.2019.

Dokument: Eiendomsskatteliste 2019

Skatten blir skrevet ut med kr. 7 for hver tusen av takstsum for de enkelte skatteobjektene. Klage over fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Det er seks ukers klagefrist.  

Klagen må sendes skriftlig til:
Evje og Hornnes kommune
Eiendomsskattekontoret v/økonomisjefen
Kaserneveien 19
4735 Evje