På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2020, eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3c – «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», og med hjemmel i eiendomsskattelova § 15, er liste over utskrevet eiendomsskatt for 2020 i Evje og Hornnes kommune lagt ut til offentlig ettersyn.

Lista er å finne på Servicekontoret i Evje og Hornnes kommune og på kommunens hjemmeside. Den er lagt ut til ettersyn i 3 uker, altså fram til 20.03.2019.

Oversikt over eiendomsskatteobjekter for Evje og Hornnes kommune 2020

Skatten blir skrevet ut med kr. 7 for hver tusen av takstsum for de enkelte skatteobjektene.

Klage over fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Det er seks ukers klagefrist.

Klaga må sendes skriftlig til:
Evje og Hornnes kommune
Eiendomsskattekontoret v/økonomisjefen 
Kaserneveien 19 
4735 Evje