PS 58/19 Endelig tildeling av kontrakt rehabilitering Evje barneskule

Karenstid for tildeling av kontrakt rehabilitering Evje barneskule er 10.10.2019 kl. 21:00. 
Informasjon om saken legges fram i møtet.
Endelig tildeling av kontrakt er etter kommunestyrets behandling i møtet 10.10.2019 kl. 16:00-17:30.

Følg live streaming av møtet på nett her:
www.e-h.kommune.no/lydopptak-kommunestyremoeter.406546.no.html