Lovfestet rådgivende organ for eldre hjemlet i kommuneloven § 5-12. Skal, i henhold til Forskrift om medvirkningsordninger av 17.6.2019 - 727, sikres mulighet for en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre i alle saker som angår dem. Består av fem representanter som velges av kommunestyret etter forslag fra pensjonistforeningene i kommunen. Valgt i møte 31.10.2019, PS 66/19. Eldrerådet velger selv leder og nestleder. 

Medlemmer

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
Ingvard Østerhus, leder Obert Bjærum
Trine Uleberg, nestleder Marie Uldal
Egil Juvastøl Knut Karlsen
Eva Haugen Sørgaard Mette Eriksen
Ånund Tveitå Odd Olav Tveit