Ingeniør Wiberg AS søkte på vegne av Kyrkjebygda bustadfelt Evje AS om en mindre endring, flytting av arealformål trafo. Trafoens plassering på tomt A2 i reguleringsplanen stemte ikke overens med bygd trafo.

Endringen ble vedtatt som omsøkt.

Saksdokumentene kan du se i innkallingen.
Protokoll og fullstendig saksbehandling kan du lese her.

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra annonseringsdato. Send per e-post: post@e-h.kommune.no eller brev til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.