NIFs anbefalinger vedrørende barneidrett

"Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre barna størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Alle barn frem til fylte 12 år bør drive med allsidig aktivitet. Det skal ikke drives helårsidrett for barn under 10 år". Det forutsettes av utøvere under 10 år i typiske uteidretter som friidrett, tennis og fotball gis tilbud via idrettskolene.

Definerte hall-/inneidretter:
A) håndball/volleyball/basket/badminton/innebandy/gym/dans og turn
B) bordtennis/kampsport (kan utøves i mindre haller/arealer)

MERK: Evje og Hornnes kommune legger vekt på at det utøves skjønn, slik at vi får en så smidig "tildelingspolitikk" som mulig. 

Kriterier ved tildeling

 1. Inneidretter i følge overfornevnte definisjon skal prioriteres ved fordeling. Idretter med hovedsesong utendørs/sommerstid, og som på vinteren har alternative treningsmuligheter ute, prioriteres lavest. 
 2. Kjernetiden fra kl. 17.00 - 21.00 tildeles primært til idrettskoler og fysiske inneaktiviteter for utøvere opp t.o.m. 12 år. Kommunens lovpålagte oppgaver som fysisk aktivitet i kulturskole har første prioritet.
 3. Barn og ungdom (13 - 19 år), funksjonshemmede, inaktive grupper og eldre (Herretrimmen og lignende grupper) skal prioriteres foran voksne ved tildeling av tid. Det er ingen forutsetning for å få tildelt treningstid at grupper med funksjonshemmede, inaktive eller eldre skal være medlemmer av NIF.
 4. Uteidretter for utøvere over 12 år tildeles tid dersom det er tid igjen etter at punkt 1 -3 og 5 er oppfylt. 
 5. Bedriftsidrettslag tilknyttet NIF tildeles tid i hallen dersom det er ledig tid under forutsetning av punkt 1 - 4 er oppfylt. 

Rutiner ved tildeling av treningstid i Evje flerbrukshall

 1. Formål: Sikre og tilrettelegge for allsidig idrett og fysisk aktivitet i Evje flerbrukshall, med mål om god folkehelse for innbyggerne.
 2. Evje flerbrukshall vil ikke bli utleid til enkeltarrangementer i privat regi, som går utover formålet med hallen. 
 3. Søknadsfrist for fast treningstid er 15. mai for påfølgende skoleår.
 4. Idrettsrådet innhenter kommunens behov utover basistid, før det lages et forslag til fordeling av treningstid i flerbrukshallen på Evje.
 5. Innen 15. august oversendes forslaget med underlag til kommunen (kommunens kontaktperson for idrett) for drøfting og gjennomgang.
 6. Tildeling skal skje innen 20. august.
 7. Kommunen vil også ha behov for å bruke flerbrukshallen, i kjernetiden, til spesielle anledninger i løpet av året. Dette vil bli varslet om i god tid, til de det berører. 
 8. Eventuell ledig kapasitet i Evje flerbrukshall fordeles av kommunen.
 9. Evje og Hornnes kommune forbeholder seg retten til å omfordele treningstiden i flerbrukshallen, i samråd med Idrettsrådet, om brukere benytter hallen til andre ting enn oppgitt i sine søknader.
 10. Evje og Hornnes kommune kan, når den finner det nødvendig, kalle inn Evje og Hornnes Idrettsråd til møte, for å drøfte og revidere kriterier og rutiner.