For tiden blir det arbeidet med to utredninger når det gjelder kommunereform. Disse er Utredning Setesdal og Utredning Indre Agder. Møtereferat fra de to utredningene blir lagt ut fortløpende.
 

Utredning Setesdal

Oxford Research er nå godt i gang med utredningen av eventuell ny kommunestruktur i Setesdal.
 
Sammenslåing eller utvidet interkommunalt samarbeid?
I oppdraget skal det utredes flere mulige situasjoner etter en kommunereform. I det første scenarioet skjer det ingen endring med kommunestrukturen. Grensene forblir slik de er i dag, men kommunene utvider det interkommunale samarbeidet. Kommunene kan i dette scenarioet også kjøpe inn tjenester fra andre dersom det er behov for det.
 
Det scenarioet som vil ha størst betydning fro kommunegrensene i Setesdal, er en sammenslåing av alle de fire Setesdalskommunene, fra Evje og Hornnes i sør, til Bykle i nord. Utredningen skal også se på to andre alternativer, nemlig en modell med to nye kommuner. Bykle og Valle vil da gå sammen og det samme vil Bygland og Evje og Hornnes. En siste modell innebærer at Evje og Hornnes opprettholder sin kommunestatus, mens de tre andre kommunene slår seg sammen.
 
Status i oppdraget
Oppstartsmøte med representanter fra Setesdal regionråd, Oxford Research og BDO ble gjennomført den 9. mars 2015.
 
Det første steget har vært å kartlegge de interkommunale samarbeidene i regionen. I tillegg er det laget en oversikt over hva slags informasjon som trengs fra kommunene. Vi er også i gang med å avtale intervjuer med representanter for de fire kommunene.
Den neste milepælen i prosjektet er 8. april. Da blir det dialogmøte og utvidet oppstartsmøte med blant annet rådmennene i kommunene, ledere av interkommunale samarbeid, og tillitsvalgte, KS-rådgiver og andre.
 
Den 13. april gjennomføres intervjuer på Refsnes hotell. Den 21.april vil det bli felles formannskap som underveis-dialog mellom kommunene og utredningsansvarlige.
 
Lenke til Setesdal regionråd vedrørende Utredning Setesdal
 

Dokumenter

Foreløpig rapport utredning av kommunestruktur i Setesdal

 

Utredning Indre Agder kommunereform

Deltakende kommuner er Bygland, Evje og Hornnes og Åseral.
De 3 kommunene i Indre – Agder prosjektet er med i ulike utredninger:
 
Bygland:
  • Setesdalsregionen («frå Evje til Bykle..Setesdalen)
  • Indre - Agder (Bygland, Evje og Hornnes og Åseral)
  • Fjellregionen (Sirdal, Bygland, Valle, Bykle og Vinje)
Evje og Hornnes:
  • Setesdalsregionen («frå Evje til Bykle..Setesdalen)
  • Indre – Agder (Bygland, Evje og Hornnes og Åseral)
Åseral:
  • Midtre – Agder (Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral)
  • Indre – Agder (Bygland, Evje og Hornnes og Åseral)

 

Organisering

Styringsgruppe:

Formannskapene i de tre kommunene.
Sekretær: Dagfinn Lauvsland
Leder: Ordfører i Åseral, Oddmund Ljosland.
I styringsgruppemøten møter alltid en tillitsvalgt fra deltakende kommuner.
 

Prosjektgruppe:

Rådmennene i de tre kommunene.
Leder: Rådmann Evje og Hornnes, Jens Arild Johannessen
Sekretær: Line Håberg Løvdal, Evje og Hornnes kommune
 

Rapport utgreiing Indre Agder kommunereform

 

Referater: