Med kommuneplanen som retningssnor
I kommuneplanen 2010 – 2020 ble det lagt vekt på å vise hvilken satsing som vil prege vår kommune de neste årene. For å forbedre Evje som tettsted så ble det i kommuneplanen sagt at man i perioden skal arbeide med følgende:
  • Skape et attraktivt sentrum der både tilreisende og fastboende ønsker å tilbringe kvalitetstid.
  • Skape en felles forståelse om utviklingen i Evje sentrum gjennom dialog og medvirkning.
  • Utvikle sentrum slik at man får flere butikker og mer variert handel.
  • Utvikle sentrum til å bli et møtested for opplevelser.
I kommuneplanen er det videre nevnt flere konkrete tiltak, som:
  • Miljøgate Nils Heglands veg 
  • Gang- og sykkelveg gjennom sentrum
  • Lekeplass, torg
Det er disse føringene som kommunen har jobbet ut fra sammen med Statens vegvesen.
 
Evje sentrum pr. i dag..jpg Evje sentrum_3D_1_800x423.jpg
Evje sentrum i dag, og illustrasjon av ny miljøgate.
(Trykk på bildene for å se større versjon).

Trygg skolevei og oversiktlig kjøremønster

Strukturen i Evje sentrum er i dag lagt opp til bil-basert handel. Det kjøres bil inn til alle butikker, og myke trafikanter er nedprioritert i trafikkmønsteret. Byggeplanen som Statens vegvesen har lagd ivaretar både trafikksikkerheten, og tilrettelegger for store parkeringsareal. De parkeringsplassene hvor man tidligere måtte rygge ut i fylkesvegen for å benytte er fjernet, og der det har vært mulig er de erstattet med langsgående parkering. I det store og det hele er det totale antallet parkeringsplasser ikke redusert, men de er strukturert og samlet på større parkeringsområde slik at trafikkbildet blir mer oversiktlig.
 
Veien gjennom sentrum er skolevei for alle som bor i Bakkemoen og sør for sentrum, og det har derfor vært en av hovedprioritetene å anlegge gang- sykkelvei for trygg skolevei. Langs Nils Heglands veg er det lagt opp til fortau på østsiden av fylkesveien, og gang- sykkelvei på vestsiden.
 

Møteplasser og lekeareal

I dag er det få sosiale møteplasser ute i sentrum, og det mangler leke- og oppholdsområder for barn og ungdom. I den nye planen for torget som Kari Huvestad i Aust-Agder fylkeskommune har lagd, vil dette bedres. På torget og på området foran Evje og Hornnes sparebank vil det bli opparbeidet grøntareal samt lekeareal, og det vil bli flere sittebenker som vil bli naturlige møteplasser. 
 
Og mellom gang- og sykkelveien og parkeringsarealet lang Nils Heglands veg vil det være granittblokker som skiller disse områdene fra hverandre. Flere av disse blokkene vil bli tilrettelagte som benker. Her vil man kunne ta seg en rast i bakken, og nyte sentrumslivet.
 
Tegning av torget i Evje sentrum_600x279.jpg
Illustrasjon av torget og området foran Evje og Hornnes sparebank slik det er tenkt bygd ut (trykk på bildet for større versjon).
 
Planene om miljøgate i sentrum har pågått i flere tiår. Når den nå endelig blir gjennomført vil det bli et løft for Evje som regionsenter.