Terminliste 2. halvår 2023

Evje og Hornnes kommune mottar regelmesig terminliste for sivil/militær aktivitet på Evjemoen skyte- og øvingsfelt. Nyeste terminliste gjelder for andre halvår 2023.
NB: Når det gjelder de sivile aktørene er ikke denne lista helt komplett. Det som normalt nyttes, er ført på.

Terminliste for Evjemoen skyte- og øvingsfelt 2. halvår 2023

Informasjon til sivile brukere av feltet

Luftforsvarets Skolesenter Kjevik (LSK) som administrerer Evjemoen skyte- og øvingsfelt på vegne av Forsvaret har gitt ut et informasjonsblad til sivile brukere av feltet, her er teksten:

Informasjon til sivile brukere av Evjemoen skyte-og øvingsfelt

Luftforsvarets Skolesenter Kjevik (LSK) administrerer Evjemoen skyte- og øvingsfelt på vegne av Forsvaret. LSK har primæransvar for praktisk og sikkerhetsmessig tilrettelegging for at feltet skal fremstå som en egnet treningsfasilitet for militære avdelinger.

Det er etablert praksis for at feltet er åpent for bruk av sivile interesser, det være seg sivil skyting, turgåing, fysisk trening, idrett og annet. Noen aktiviteter som f.eks idrettsarrangementer og sivil organisert skyting krever søknad. Generell sivil aktivitet i feltet er i utgangspunktet begrenset til veier.

De tiltak som er gjort for å ivareta sikkerheten i feltet er tilstrekkelige for de primære brukerne, det vil si militære avdelinger som opererer i henhold til et øvingsprogram og som er vel kjent med de signaler og varslinger som er i bruk. Avdelingene er i stand til å vurdere risiko basert på generell kjennskap til den typen aktivitet det her er snakk om. Det som det siste året er foruroligende er at sivile brukere ved flere anledninger har vært til dels svært tett på aktivitet som kan sette sikkerheten i fare. Dette omfatter bevegelse både rundt skytebaner, på og ved vei og i lysløypa. I et militært øvingsfelt som er åpent for sivil ferdsel er det av stor betydning at sivile tar inn over seg at pågående militær aktivitet kan være risikopreget. Øvingsfelter er etablert nettopp for å kunne fravike blant annet trafikkregler når dette er naturlig av hensyn til øvingsutbytte. Man kan f.eks altså ikke ta for gitt at de bestemmelser som normalt gjelder for biltrafikk alltid følges innenfor feltets grenser. Det er også slik at veiene i feltet er både smale og til dels uoversiktlige. Bevissthet i forhold til dette er en forutsetning for å holde risiko på et akseptabelt nivå. Sivile brukere langs veiene må bruke lys, refleks eller annet som øker synligheten etter mørkets frembrudd.

Det er også avgjørende at veibommer som sperrer veier inne i feltet ikke passeres. Stengte veier i feltet er å forstå som en varsling om at skyting pågår og at veien fører inn i farlig område. Det skal ikke forventes at man finner vaktpost i tillegg til stengt bom. Tavlen ved hovedporten viser med røde skilt hvilke skytebaner som er i bruk og farlig sone rundt disse. Veibommene er plassert i ytterkant av farlig område.

Det er av stor betydning at man erkjenner at militær virksomhet har prioritet over sivile aktiviteter med mindre annet er spesielt avtalt.

Videre finner vi det betenkelig at sivile beveger seg så tett på pågående skyteaktivitet, både med tanke på risiko for hørselskader men også i forhold til at det er farlig område rundt skytebaner som er i bruk.

LSK henstiller med dette til sivile brukere av Evjemoen skyte- og øvingsfelt om å ta nødvendige og påkrevde hensyn til at det pågår til dels risikopreget aktivitet innenfor feltets grenser. Det er opp til den enkelte å ta ansvar for egen adferd i møte med militær aktivitet i feltet.

Ferdsel i Evjemoen skyte- og øvingsfelt skjer på eget ansvar.