Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. Hvis du har installert et nytt ildsted eller gjort store endringer på et eksisterende ildsted, må du melde fra til kommunen.

Tjenesten gjelder i hovedsak helårsboliger. Evje og Hornnes kommune har imidlertid innført en lokal forskrift som omfatter fritidsboliger med offentlig eller privat vann og kloakk tilknytning. For disse gjelder samme regelverk som bolig. Feiing og tilsyn av andre objekter utføres på forespørsel til brannvesenet.

Målgruppe

Eiere av bygninger med pipe

Kriterier/vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig. 

Pris for tjenesten

Gebyrregulativ drift 2019

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også brann- og eksplosjonsvernloven § 11 Brannvesenets oppgaver og forskrift om brannforebygging § 17.

Lover

Brann- og eksplosjonsvernloven
Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Forskrift om brannforebygging

Retningslinjer

Veiledning til forskrift om brannforebygging

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet.

Dersom du monterer ny skorstein i en bolig som tidligere ikke har hatt dette, er dette søknadspliktig iht. plan- og bygningsloven § 20-1 F.

Dersom du monterer nytt ildsted er dette meldepliktig.  

Det blir vanligvis levert varsel om feiing eller tilsyn i postkassen to til fem dager før arbeidet skal utføres. Det er svært viktig at den som har mottatt varselet forholder seg til det som står der. Dersom tidspunktet ikke passer, ta kontakt for å avtale nytt tidspunkt med feieren.

Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

Søknaden sendes til

Setesdal Brannvesen IKS
Verksmoen
4735 Evje

Saksbehandling

Saksbehandling

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

Klagemulighet

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Setesdal Brannvesen IKS
Telefon:379 33 246
Epost:post@sb-iks.no
Postadresse:Verksvegen 38, 4735 Evje
Besøksadresse:Verksvegen 38, 4735 Evje

Kontaktpersoner

Navn:Egil Kvitne
Tittel:Avdelingsleder forebyggende
Mobil:909 90 987
Epost:egil.kvitne@e-h.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-05 09:44