Hvorfor kartlegge flomfare?

Flomsonekartleggingen er utført for å danne et grunnlag for fremtidig arealutnyttelse langs Otravassdraget, og for å identifisere hvilke områder som allerede er utsatt for flom.

Det står i TEK17 (Byggteknisk forskrift) at: "Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område".
Videre skal byggverk plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom med bestemte gjentaksintervall. Hvilket gjentaksintervall som blir dimensjonerende avgjøres av konsekvensomfanget som skade på bygget vil medføre. En oversikt over sikkerhetsklassene med tilhørende krav til gjentaksintervall er vist i punktlisten under. 

  • F1 – Liten konsekvens (Garasje, lager, boder) – 20-årsflom
  • F2 – Middels konsekvens (Bolighus, fritidsbolig, skole, kontorbygg) – 200-årsflom
  • F3 – Stor konsekvens (Sykehjem, brann-/politistasjon, avfallsdeponi) – 1000-årsflom
For områdene knyttet til Otravassdraget er det vurdert at de fleste bygninger, både eksisterende og nye, vil falle inn under sikkerhetsklasse F2. Disse skal dermed sikres mot 200-årsflom. F2 omfatter de fleste bygninger som har personopphold. Denne kartleggingen vurderer flom med gjentaksintervallene 10-, 20- og 200-år.
Det er også gjort en vurdering av 200-årsflom i et fremtidig klima (år 2100). Klimapåslag er på generelt grunnlag anbefalt av NVE ved tiltak i eller i tilknytning til vassdrag. 
 
Kommunen vil i sin fremtidige saksbehandling benytte seg av beregnet flomhøyde inkludert klimapåslag og usikkerhet.