Sakspapirer

Her finner du møteinnkallingen og sakspapirene til dette møtet:
Kommunestyremøte 16. juni 2022

Sakskart: 

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av møteprotokoll
 • Orientering fra ordfører og kommunedirektør
 • Tilstandsrapport for grunnskolen 2021
 • Uteområde Evjeskolene
 • Økonomirapport med budsjettjusteringer per 30.04.2022
 • Finansforvaltningsrapport per 30.04.2022
 • Årsberetning og årsrapport for 2021
 • Årsregnskap 2021
 • Justering av festeavgift på gravplassene i Evje og Hornnes
 • Etablerersenter IKS
 • Forvaltningsrevisjon - pleie- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon
 • Innkjøpsreglement - Evje og Hornnes kommune
 • Samarbeidsavtale felles vannområdekoordinator for Tovdal vannområde
 • 2. gangsbehandling - Endelig vedtak av detaljregulering for Støperitomta, planID 202102
 • Vedtak av Trafikksikkerhetsplan for Evje og Hornnes 2022-2030
 • Fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi
 • Referatsak
 • Møteprotokoll Setesdal Interkommunalt Politisk Råd 27.04.2022
 • Årsmeldinger fra Sivilombudet
 • Protokoll fra møtet i representantskapet 10.05.2022 - Aust-Agder Museum og Arkiv IKS - signert
 • Referat fra styremøte i Stiftelsen Evje og Hornnes Frivilligsentral 12. mai 2022
 • Møteprotokoll Ungdomsrådet 09.05.2022
 • Regulering av godtgjørelse 2022 - ordfører/utvalgsledere
 • Samarbeidsavtale mellom Evje og Hornnes kommune og Agder politidistrikt
 • Høringssvar Evje og Hornnes kommune - Innspill om bedre polititjenester og beredskap
 • Forespørsel/interpellasjon
 • Interpellasjon om undervarme og fotball

 

Tidligere møter

Her finner du lydfiler fra tidligere kommunestyremøter:
Lydopptak kommunestyremøter

Møtene vil ikke lenger bli sendt på Radio Evje.