Mål fra regjeringen

I Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter (Meld. St. 19 (2014–2015)) fastsetter regjeringen tre nasjonale mål for folkehelsepolitikken:

  • Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder

  • Befolkningen skal oppleve flere levekår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller

  • Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen

Hovedinnretningen er tiltak i alle sektorer som fremmer en helsevennlig livsstil for alle. Nye innsatsområder for folkehelsepolitikken er aktive eldre, å inkludere psykisk helse i folkehelsearbeidet og å legge til rette for helsevennlige valg.

Folkehelseoversikt i kommunen

Kommuneplanens samfunnsdel for Evje og Hornnes kommune ble vedtatt i kommunestyret den 21.06.18, og sier følgende: Folkehelse er et overordnet og gjennomgående prinsipp i kommunens planarbeid.

Hvordan kan vi utvikle samfunnet vårt til et bedre sted for alle? Dette er noe som krever et aktivt samarbeid mellom kommune, næringsliv, frivillige organisasjoner og alle innbyggerne i kommunen.

Evje og Hornnes kommune utarbeidet i 2016 en folkehelseoversikt og dokumentet er siden revidert årlig. En arbeidsgruppe bestående av kommuneoverlege, planleder, rådgiver oppvekst, leder NAV og rådgiver helse og omsorg har ansvar for revisjonsarbeidet. Folkehelseoversikten belyser kommunens utfordringsbilde, og dannet grunnlag for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og valgte satsningsområder.