Momskompensasjonsordningen

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regnskapsåret 2020 er grunnlaget for søknaden i 2021.

Les mer om komskompensasjon til frivillige organisasjoner her.

Søknadsfristen er 1. september 2021.

Ny koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Denne ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. oktober 2021. Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.  

Hva kan det søkes om? 

  • Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.  
  • Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel vere tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.  
  • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan for eksempel vere museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.    

Søknadsfristen er forlenget til 15. november 2021.

Finn informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningenwww.lottstift.no.

Ved spørsmål ta kontakt på covid@lottstift.no eller tlf. 57 82 80 00.