Logo: Hva er viktig for deg?

Evje og Hornnes kommune har et forbedringsteam på åtte personer som har arbeidet med kvalitet og forbedring siden høsten 2016.

Forbedringsteamet har valgt å fokusere på intern samhandling med mål om høy kvalitet, gode tjenester og gode forløp. I den forbindelse har vi lyst til å informere kommunens innbyggere og andre interesserte om hva vi har jobbet med, og også si litt om hvilke forebyggende og helsefremmende tiltak vi benytter i tjenesten.  

Plan for habilitering og rehabilitering 2018-2020 ble ferdigstilt nå i februar.

Bakgrunn

Evje og Hornnes kommune deltar sammen med samtlige 30 kommuner på Agder, samt Sørlandet sykehus i læringsnettverk for «Gode pasientforløp». Det er et forbedringsarbeid som er initiert av Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og KS, og som er mest kjent for endringen forbundet med å spørre om «Hva er viktig for deg?» heller enn «Hva er i veien med deg?». Endringen innebærer et helt annet ressursfokus enn tidligere.  Evje og Hornnes kommune deltar med et forbedringsteam som har valgt å starte med pleie og omsorg. 

Hvem er med i forbedringsteamet?

Forbedringsteamet består av følgende representanter:  
 • Signe Telhaug, avdelingsleder Evjeheimen
 • Trude Evje, sykepleier Evjeheimen
 • Ellen Karin Rosseland, avdelingsleder hjemmesykepleien
 • Bente Kvitne, sykepleier hjemmesykepleien
 • Eline Grøthe, ergoterapeut
 • Lene Tallaksen, fysioterapeut
 • Ingunn Hansen Desmond, systemansvarlig IKT
 • Katrine Homdrum, rådgiver helse og omsorg

Tavlemøter

Tavlemøter er tverrfaglige møter som avholdes i lunsjen en gang pr. uke i hjemmesykepleien og på Evjeheimen. Fysioterapeut, ergoterapeut og personell deltar. På Evjeheimen deltar også en ansatt fra hjemmesykepleien. Hensikten er en tverrfaglig drøfting av aktuelle pasienter, for å skape større forståelse av hva vi gjør og hvorfor, samt for å ha en felles plan i avdelingen.

Internundervisning

Undervisningen avholdes på Evjeheimen vaktrom i lunsjen en fredag i måneden. Målet er å skape en uformell kompetansehevings- og delingsarena, primært for dem som er på jobb men andre kan selvfølgelig også komme. Det har vært mange tema så langt – diabetes, lymfedrenasje, tannhygiene, fotmassasje og bandasjering er noen av dem.

Samstemming overføringsnotat, felles kartleggingsskjema og revidert søknadsskjema og rutinebeskrivelser

Forbedringsteamet har hatt en gjennomgang av ulike skjema og rutiner som brukes i overføringene mellom institusjon og hjemmetjeneste. De er revidert med mål om at det skal bli et mer oversiktlig «terreng». Ansatte må forholde seg til mye dokumentasjon, og vi er opptatt av smidige løsninger som samtidig oppfyller kravene i lov og forskrift.

Primærkontaktsystem

Vi ønsker å ha et system som bidrar til kontinuitet i hvem som følger opp pasientene daglig. Det gjelder både i hjemmetjenesten og på Evjeheimen. Begge tjenestene har innhentet informasjon om hvordan andre kommuner har løst dette. Etter drøftinger er primær- og sekundærkontakter pekt ut, og det er laget rutiner for hva funksjonen innebærer.

Oppdateringskurs i fagsystem og bruk av Compilo

Dokumentasjon i fagsystemer, samt avvikshåndtering og rutiner i internkontrollsystemet Compilo stiller krav til kompetanse hos ansatte. Alle nyansatte får opplæring, men det er også behov for oppdateringer.

Endret tidspunkt for servering av middag

Endring av tidspunkt for servering av middag på Evjeheimen og Hornnesheimen til kl. 16 har sammenheng med større fokus på ernæring. Forskning har vist at det ernæringsmessig er bra å fordele de «tyngste måltidene» utover dagen, og mange sykehjem har allerede gjort denne endringen. Endringen legger også bedre til rette for ulik aktivitet på dagtid. I kafeen serveres middag fra kl. 13.30 til 14.30.

«Hva er viktig for deg-samtalen»

Det er viktig å kartlegge pasienten/brukerens mål og ressurser. Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» bidrar til fokus på brukermedvirkning. Vi har valgt å la spørsmålet være en del av kartleggingsskjemaet vi bruker til nye pasienter/brukere. Det hjelper oss til å stake ut en felles kurs og deretter sette inn gode tiltak.

Brukerundersøkelse

Vi har ikke tidligere hatt systematisk gjennomføring av brukerundersøkelser innenfor tjenestene. Som ledd i forbedringsarbeidet hadde vi ønske om å teste ut spørreundersøkelser som KS har utarbeidet. På Evjeheimen gikk henvendelsen til pårørende til beboere med langtidsvedtak. I hjemmesykepleien ble mottakere av et visst omfang hjemmesykepleie/hjemmehjelp forespurt. Undersøkelsen i hjemmesykepleien ble gjennomført sammen med en uhildet person og representanter fra Eldrerådet bisto oss. Det var relativt få deltakere i undersøkelsene, men gjennomføringen ga oss likevel nyttige erfaringer i det videre arbeidet og resultatene av undersøkelsene var gode.

Samarbeid med frivillige

Gode tjenester forutsetter godt samspill med frivillige. Tjenesten har utarbeidet ulike oppdrag de trenger hjelp til. De er formidlet til Frivilligsentralen og vil etter hvert ligge på Frivilig.no. Frivillige kan ta kontakt med Frivilligsentralen eller direkte med arbeidsstedet.

Forebyggende og helsefremmende tiltak

 • Aktivitetssenteret Evjeheimen
  Tilbudet er under stadig utvikling. Målet er at aktivitetssenteret skal tilby ulike aktiviteter til mange brukergrupper og at det foregår i et samspill med frivillige. Hverdagstrimmen gjennomføres av fysioterapeut på fellesrom omsorgsboliger.

 

 • Uterehabilitering
  Gjennomføres i samarbeid med fysioterapeut der formålet er å være i aktivitet og ha opplevelser med mestring. Miljøforandring i sosialt felleskap -  bål, glede, frisk luft, livskvalitet, utfordringer med ulendt terreng/bakker, spesifikk trening rettet mot eks. balanse, styrke, koordinasjon, gange, trapp etc.

 

 • Hverdagsrehabilitering
  En tverrfaglig gruppe bestående av ansatte fra hjemmesykepleien, fysioterapeut og ergoterapeut gjennomfører denne tidsavgrensede rehabiliteringen i hjemmet til brukeren. Fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier foretar systematisk kartlegging, og i samarbeid med bruker utarbeides det mål for hva han/hun synes er viktig å mestre i sin hverdag.

 

 • Helsefremmende hjemmebesøk
  Helsefremmende hjemmebesøk tilbys til personer som er 78 år og som ikke mottar hjelp fra kommunen. Hensikten er helsefremming. Besøket tar utgangspunkt i en samtale om egen helse og trygghet ved å bo hjemme. Den kan også handle om andre forhold som påvirker personens livssituasjon. Det kan for eksempel være boforhold, tilrettelegging av bolig, familie, nettverk og din egen hverdag. Det sendes ut skriftlige informasjon om tilbudet til aktuelle personer i kommunen og tilbudet er frivillig.

 

 • Musikkbasert miljøbehandling (MMB)
  Musikk, sang, rytme og dans kan brukes til å roe ned og til å aktivere mennesker. Forskning viser at musikk og rytme har stor effekt på mange områder når det gjelder mestring og metoden kan betegnes som en alternativ kommunikasjonskanal inn i hjernen. Metoden er vel dokumentert og kan benyttes både forebyggende, helsefremmende og som behandling. MMB brukes på Evjeheimen og Hornnesheimen, men kan tilpasses mange tjenesteområder og er under implementering også i andre tjenesteområder.

 

 • Dagaktivitetstilbud Hornnesheimen
  Dette er et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet er planlagt å ha åpent 3 dager i uka med en ansatt og forutsetter bidrag fra frivillige. Tilbudet skal bidra til å forebygge passivitet og isolasjon hos eldre og vurderes som et viktig tiltak for å utsette behovet for institusjonsplass og dessuten avlaste evt. pårørende. Forhåpentligvis er tilbudet etablert i løpet av våren 2018

Vi i forbedringsteamet er godt fornøyd med arbeidet som er utført og har mål om stadig å forbedre oss. Noen av punktene over er gjennomført og noen er under arbeid. Vi har også erfart at det kommer opp forslag til nye forbedringstiltak etter hvert.

Dersom det er noe du lurer på, er det bare å ta kontakt med tjenestene. På servicekontoret (37932300) kan de hjelpe deg å finne rette vedkommende. Evt. kan du selv finne informasjon om den enkelte tjeneste og kontaktinformasjon på kommunens nettside.