Evje og Hornnes kommune varsler at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for Tingbergheia, planID 197801.
Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området. Se bebyggelsesplankart.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for utbyggingsavtalen kan innen 08.03.2018 sendes skriftlig til:

Evje og Hornnes kommune v/ Sigve Bruun Jacob
Kasernevegen 19, 4735 Evje
e-post: sigve.jacob@e-h.kommune.no