Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forliksråd

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Forliksrådet benyttes for å løse tvister i mange saker. Det kan for eksempel dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønsker å gå til sak mot skriftlig. Deretter må du inngi en forliksklage til forliksrådet - vanligvis i den kommunen der klagemotparten bor. Du trenger ikke å bruke advokat. Forliksrådet skal alltid forsøke mekling mellom partene, og kan også i mange tilfeller avsi dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning. Det vil blant annet innebære at en avgjørelse i forliksrådet blir stående dersom den ikke bringes inn for tingretten, og at den kan tvangsfullbyrdes via namsmannen.

Det er felles forliksråd for Setesdalskommunene Åseral, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Medlemmene velges for fire år om gangen.

Ta kontakt med:
Setesdal forliksråd
Kjellebergsvegen 12
4747 Valle

E-post: gudrun.akre@politiet.no
Telefon: 38 13 68 58    

 

Les mer her: 
www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/

Målgruppe

Personer eller firma som har et krav mot en annen person eller firma.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Hva er forliksrådet?

Partnere

Statsforvalteren har tilsyn med forliksrådene.

aaa

Lover og forskrifter

Se rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.

Lover

Domstolloven
Rettsgebyrloven
Tvisteloven

Forskrifter

Rettsgebyrforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er en fordel at forliksklage blir levert skriftlig, men du har også adgang til å framsette klagen muntlig ved personlig frammøte. I forliksklagen må du kort angi hva du krever og hva som er grunnlaget for dette. Du må dessuten oppgi utførlig navn og adresse til den innklagede.

Vedlegg

Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

Saksbehandling

Klagemulighet

Dommer i forliksrådet kan innen én måned ankes til tingretten. Det er begrenset ankemulighet for rettsforlik.

___

Andre opplysninger

For mer informasjon:
Setesdal forliksråd
Kjellebergsvegen 12
4747 Valle

E-post: gudrun.akre@politiet.no
Telefon: 38 13 68 58