Habilitering og rehabilitering

 • er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler
 • er samarbeid mellom flere aktører som bistår brukeren til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne og deltakelse sosialt og i samfunnet
 • er basert på individuelle behov og mål og tilpasset den enkeltes forutsetninger
 • skal omhandle både fysisk, psykisk og sosial funksjon

Den koordinerende enheten for habilitering og rehabilitering i kommunen skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Dette gjøres bl.a. ved å utarbeide individuelle planer i samarbeid med pasienten eller brukeren og ev. pårørende.

Støttekontakt

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontaktens oppgave vil være å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid, mestre hverdagen og samvær med andre. En støttekontakt skal også jobbe for å bygge nettverk og skal kunne gi råd og veiledning i ulike sosiale sammenhenger. Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen. Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Ordningen skal ta utgangspunkt i dine ønsker og interesser. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe. Du kan søke kommunen om ledsagerbevis.

Kommunen vil i samarbeid med deg vurdere om det anses hensiktsmessig med tjenesten støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 

Personlig assistanse omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. Retten til avlastningstiltak gjelder for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

Omsorgsstønad

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjør om du får omsorgsstønad og hvilket nivå stønaden skal ligge på.

Hvem kan søke?

Dersom du har et særlig tyngende omsorgsarbeid kan du søke omsorgsstønad.

Særlig tyngende omsorgsarbeid

Omsorgsarbeidet må ha et betydelig omfang for at det skal regnes som særlig tyngende.

Det legges vekt på:

 • hvor mange timer arbeidet utgjør
 • om arbeidet er fysisk eller psykisk belastende
 • om arbeidet innebærer nattarbeid
 • om omsorgsarbeidet forventes å vare over tid
 • om det fører til sosial isolasjon og mangel på fritid og ferie
 • om den som utfører omsorgsarbeid har omsorg for flere
 • om søker har omsorgsplikt

Hva kreves for å bli innvilget omsorgsstønad?

 • Det må foreligge særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen
 • Søker må være berettiget tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven

Spesielt for omsorgsstønad

Ingen har krav på omsorgsstønad. Kommunen vil i de fleste tilfeller gi annen hjelp til den som har behov for hjelp. Kommunen bestemmer også hvor mange timer det skal gis stønad for. Omsorgsstønadsordningen tar ikke sikte på å gi full stønad for hver time som de arbeider. Ved utmåling vil en også ta hensyn til om det er gitt hjelpestønad fra Folketrygden eller andre tjenester fra kommunen.

Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand og opplæring er et tilbud til personer som på grunn av funksjonshemming eller andre årsaker er helt eller delvis avhengig av hjelp til å utføre daglige gjøremål. Tjenesten gis til de som bor eller oppholder seg i Evje og Hornnes kommune.

Tjenesten skal bidra til at den enkelte skal kunne klare mest mulig selv, og ha en meningsfylt tilværelse.

Dette kan være:

 • Hjelp og opplæring i ADL ferdigheter
 • Bistand til å ivareta egen helse
 • Bistand til deltakelse i ulike typer aktiviteter
 • Trening og opplæring i sosiale ferdigheter
 • Hjelp til koordinering av sysselsettingstiltak
 • Tilrettelegging av sysselsettingstiltak og dagtilbud
 • Bistand til økonomistyring
 • Bistand til opprettelse av ansvarsgruppe
 • Bistand til utarbeidelse av individuell plan 

Personer som har et særlig behov for bistand på grunn av funksjonshemming, eller av andre årsaker, kan søke om tjenesten praktisk bistand og opplæring. Tjenesten praktisk bistand og opplæring er gratis. 

Avlastning

Avlastning for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser

Vi har ansvaret for hjelpeordninger for familier med særlig tyngende omsorg for barn, unge og voksne med funksjonshemming. Avlastningstilbudet skal gis på en måte som medvirker til at familiene får en tilnærmet normal tilværelse m.h.t. arbeid, fritid, ferie og aktiviteter i samfunnet. Avlastning kan gis i privat hjem, i bofellesskap, i institusjon, i form av aktivitet, i form av dagtilbud, eller som bistand inn i hjemmet. Den enkelte må ha med klær, medisiner, toalettsaker, lommepenger og annet utstyr som trengs for et opphold.

Målgruppe

Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn, unge og voksne som har funksjonshemminger eller kroniske sykdommer.

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få avlastning. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når vi skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, legger vi blant annet vekt på:

 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir