Habilitering og rehabilitering

 • er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler
 • er samarbeid mellom flere aktører som bistår brukeren til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne og deltakelse sosialt og i samfunnet
 • er basert på individuelle behov og mål og tilpasset den enkeltes forutsetninger
 • skal omhandle både fysisk, psykisk og sosial funksjon

Den koordinerende enheten for habilitering og rehabilitering i kommunen skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Dette gjøres bl.a. ved å utarbeide individuelle planer i samarbeid med pasienten eller brukeren og ev. pårørende.

Støttekontakt

Målsetting for støttekontakttjenesten er å hjelpe den enkelte til å få en aktiv og meningsfylt fritid. Gjennom samvær og aktivitet kan en støttekontakt bidra til å øke evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner, øke troen på seg selv og bli kjent med nye mennesker og miljøer.

Omfanget på et oppdrag kan variere i timeantall. Tjenesten er gratis. Kommunen dekker 200,-kr pr måned til aktiviteter for støttekontakten mot framlegg av kvittering, samt 40 km pr måned med bruker i bil (reiseregning må legges med timeliste). Det kan ikke påregnes dekning av eventuelle merutgifter som ikke er uttrykkelig avtalt på forhånd. Du kan søke kommunen om ledsagerbevis.

Hva kan du forvente av oss?

 • Støttekontakt overholder taushetsplikten.
 • Støttekontakt og tjenestemottaker avtaler tidspunkt for møtene.
 • Det vil være den samme støttekontakten som kommer til deg. Ved sykdom eller ferie settes det ikke inn vikar.
 • Støttekontakten kommer til avtalt tidspunkt. Dersom det blir forsinkelse mer enn 30 minutt, skal du få beskjed om nytt tidspunkt.
 • Du opplever å bli ivaretatt og respektert.
 • Du tas med på råd når det er aktuelt med endring i tjenesten. Det gis muntlig/skriftlig melding om endring i tjenesten.
 • Støttekontakt kan motta veiledning for å utføre tjenesten etter behov.

Brukermedvirkning

Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg få lov til å ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.

Dette forventer vi av deg/pårørende

 • Du møter støttekontakten med respekt.
 • Du respekterer at støttekontakten er underlagt taushetsplikt.
 • Du gir beskjed senest dagen før dersom du må avlyse.  Avlyser du avtalen kan dere bli enige om et annet tidspunkt som passer begge.
 • Du er anstendig påkledd ved besøk av støttekontakt.
 • Ligger det fremme helsefarlige gjenstander kan vi ikke utføre tjenester hos deg.
 • Husdyr skal være i eget rom når tjenesten utføres, med mindre annet er avtalt med støttekontakt.
 • Det forventes at du ikke er påvirket av alkohol eller andre rusmidler når tjenesteyter er til stede.
 • Du viser hensyn og røyker ikke når støttekontakt er tilstede. Det er flott om det kan være luftet godt ut, før tjenesteyter kommer.

Tjenesten omfatter ikke

Omfattende utearbeid som snørydding av innkjørsel og gårdsplass, hugging og stabling av ved, hagearbeid som plenklipping og annet hagearbeid anses ikke som en nødvendig omsorgstjeneste som kommunen har ansvar for. Denne type tjeneste må hver enkelt skaffe seg selv.

Støttekontakt yter ikke pleietjenester som anses som nødvendig helsehjelp.

Støttekontakt kan gi råd i dagliglivets gjøremål, f.eks. i forbindelse med innkjøp, men forutsettes ikke å ha mer omfattende opplæringsoppgaver.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse. Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Når praktisk bistand og opplæring organiseres som BPA, er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet assistentene utfører. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt. Gjennomgang av veileder for BPA utføres sammen med kommunen.

Egenandel for praktisk bistand kan kreves av den som mottar tjenesten.

Hva kan du forvente av oss?

 • Assistentene overholder taushetsplikten.
 • Assistentene kommer til avtalt tidspunkt.
 • Du opplever å bli ivaretatt og respektert.
 • Du tas med på råd når det er aktuelt med endring i tjenesten. Det gis muntlig/skriftlig melding om endring i tjenesten.
 • Assistentene kan motta veiledning for å utføre tjenesten etter behov.
 • Du får delta i utarbeidelsen av stillingsinstruksen for dine assistenter.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg få lov til å ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.

Dette forventer vi av deg/pårørende

 • Du møter assistentene med respekt. Du respekterer at assistentene er underlagt taushetsplikt.
 • Du gir beskjed tidligst mulig og senest dagen før dersom du må avlyse. 
 • Du er anstendig påkledd ved besøk av assistentene.
 • Ligger det fremme helsefarlige gjenstander kan vi ikke utføre tjenester hos deg.
 • Husdyr skal være i eget rom når tjenesten utføres, med mindre annet er avtalt med assistentene.
 • Det forventes at du ikke er påvirket av alkohol eller andre rusmidler når tjenesteyter er til stede.
 • Du viser hensyn og røyker ikke når assistentene er tilstede. Det er flott om det kan være luftet godt ut, før tjenesteyter kommer.

Tjenesten omfatter ikke

Omfattende utearbeid som snørydding av innkjørsel og gårdsplass, hugging og stabling av ved, hagearbeid som plenklipping og annet hagearbeid anses ikke som en nødvendig omsorgstjeneste som kommunen har ansvar for. Denne type tjeneste må hver enkelt skaffe seg selv.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad innebærer at kommunen engasjerer pårørende eller andre nærstående som oppdragstakere, evt. som arbeidstakere. Ytelsen er skattepliktig og gir pensjonspoeng.

Omsorgsstønad skal gi en viss økonomisk kompensasjon for omsorgsarbeidet som utføres. Omsorgsstønadsordningen tar ikke sikte på å gi full lønn for hver time som det arbeides. Det er kun tiden som man utfører særlig tyngende omsorgsarbeid som det gis stønad for. Videre er det en forutsetning at personen som har hjelpebehovet ønsker at privatpersonen skal stå for hjelpen og mener det er den beste løsningen. Kommunen må også vurdere hjelpebehovet slik at hjelp fra privatpersonen er det beste alternativet.

Hva kan du forvente av oss?

 • Du og dine pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert.
 • Du tas med på råd når det er aktuelt med endring i tjenesten. Det gis muntlig/skriftlig melding om endring i tjenesten.
 • Den som yter omsorgsarbeidet kan etter behov motta veiledning for å utføre tjenesten.

Brukermedvirkning

Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg få lov til å ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.

Dette forventer vi av deg/pårørende

 • Du holder kommunen informert dersom det forekommer endringer som vil kunne være av betydning for omsorgsstønaden.
 • Du bor eller oppholder deg i kommunen.

Tjenesten omfatter ikke

Omsorgsstønad omfatter ikke bistand til andre oppgaver og daglige gjøremål.

Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand og opplæring omfatter hjelp til egenomsorg og personlig stell. Videre omfattes hjemmehjelp og annen hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen, for eksempel innkjøp av varer, matlaging og vask av klær m.v. Det er et formål å bidra til å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet, og tjenesten skal hvis det er hensiktsmessig, også innebære opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål.

Bistand og opplæring i personlig stell og egenomsorg skal være gratis. Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov.

For annen praktisk bistand vil kommunens satser for egenandel være gjeldende.

Hva kan du forvente av oss?

 • Tjenesteyter overholder taushetsplikten.
 • Du vil få tildelt et tidspunkt for tjenesten. Tildelte tidspunkt/dager kan bli endret over tid av kommunen.
 • Det vil kunne være flere tjenesteytere som følger deg opp. Det er ikke mulighet til å velge hvilken tjenesteyter du ønsker bistand fra. Ved sykdom eller ferie settes det inn vikar.
 • Tjenesteyter forholder seg til avtalt tidspunkt.
 • Du og dine pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert
 • Du tas med på råd når det er aktuelt med endring i tjenesten. Det gis muntlig/skriftlig melding om endring i tjenesten.
 • Tjenesteyter kan etter behov motta veiledning for å utføre tjenesten.

Brukermedvirkning

Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg få lov til å ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.

Dette forventer vi av deg/pårørende

 • Du møter tjenesteyter med respekt. Du respekterer at tjenesteyter er underlagt taushetsplikt.
 • Du gir beskjed tidligst mulig og senest dagen før dersom avtalen må avlyses.  Det er ikke mulig å samle opp timer som ikke blir brukt.
 • Du er anstendig påkledd ved besøk av tjenesteyter.
 • Ligger det fremme helsefarlige gjenstander kan vi ikke utføre tjenester hos deg.
 • Husdyr skal være i eget rom når tjenesten utføres.
 • Det forventes at du ikke er påvirket av alkohol eller andre rusmidler når tjenesteyter er til stede.
 • Du viser hensyn og røyker ikke når tjenesteyter er tilstede. Det er flott om det kan være luftet godt ut, før tjenesteyter kommer.
 • Det er ikke akseptert med adferd som trakassering, vold eller trusler. Alvorlige trusler vil bli politianmeldt.

Tjenesten omfatter ikke

Praktisk bistand og opplæring ytes ikke på helligdager. Ved behov for nødvendig helsehjelp på helligdager kan kommunen benytte andre tjenesteytere for å gi nødvendig hjelp.

Omfattende utearbeid som snørydding av innkjørsel og gårdsplass, hugging og stabling av ved, hagearbeid som plenklipping og annet hagearbeid anses ikke som en nødvendig omsorgstjeneste som kommunen har ansvar for. Denne type tjeneste må hver enkelt skaffe seg selv.

Avlastning

Avlastningstjenester skal gi private omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsoppgaver nødvendig og regelmessig fritid og ferie og mulighet for å delta i vanlige aktiviteter i samfunnet. Tjenesten kan gis i eller utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon og som dagaktivitetstilbud, døgntilbud eller helgetilbud. Etter lovverket skal avlastning være gratis, men om det er ønskelig med aktiviteter utover det som anses som ordinære aktiviteter i nærmiljøet må bruker dekke dette selv.

Hva kan du forvente av oss?

 • Avlaster overholder taushetsplikten.
 • Ved avlastning i privat hjem vil avlaster og tjenestemottaker avtale tidspunkt.
 • Ved avlastning i kommunal omsorgsbolig vil tjenestemottaker få tildelt tidspunkt for avlastning.
 • Ved avlastning i privat hjem vil være den samme avlasteren som følger deg opp. Ved sykdom eller ferie settes det ikke inn vikar.
 • Ved avlastning i kommunal omsorgsbolig vil det være ulikt personell som følger deg opp. Ved sykdom eller ferie settes det inn vikar.
 • Du og dine pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert.
 • Du tas med på råd når det er aktuelt med endring i tjenesten. Det gis muntlig/skriftlig melding om endring i tjenesten.
 • Avlaster kan etter behov motta veiledning for å utføre tjenesten.

Brukermedvirkning

Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg få lov til å ha ansvar for eget liv og ta egne valg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.

Dette forventer vi av deg/pårørende

 • Du møter avlaster med respekt.
 • Du respekterer at avlaster er underlagt taushetsplikt.
 • Du gir beskjed tidligst mulig og senest dagen før dersom avtalen må avlyses. 
 • Ligger det fremme helsefarlige gjenstander kan vi ikke utføre tjenester hos deg.
 • Husdyr skal være i eget rom når tjenesten utføres, med mindre annet er avtalt med avlaster.
 • Det forventes at du ikke er påvirket av alkohol eller andre rusmidler når tjenesteyter er til stede.
 • Du viser hensyn og røyker ikke når avlaster er tilstede. Det er flott om det kan være luftet godt ut, før tjenesteyter kommer.

Tjenesten omfatter ikke

Ved behov for følge til lege, tannlege eller lignende er det foresatte/verges ansvar å følge.

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet: 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver 

Lover: 
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven 

Forskrifter: 
Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene