Vedtak av planprogram for revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel

Kommunestyret vedtok i møtet 15.06.2017, sak 31/17, planprogrammet for revideringen av kommuneplanens areal- og samfunnsdel. Planprogrammet beskriver formålet med det kommende kommuneplanarbeidet og hvordan det skal gjennomføres. 

Her kan du lese vedtatt planprogram

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Kommunen ønsker å følge opp arbeidet med folkehelseoversikten og bruke utfordringsbildet her som et utgangspunkt for kommuneplanarbeidet. 

Utfordringsbildet viser at kommunen bør arbeide videre med følgende: 

  • Befolkningssammensetning 
  • Gode tilbud og tjenester for barnehage, skole, kultur, helse og omsorg 
  • Tidlig oppdagelse- forebyggende tiltak 
  • Regionsenter Evje- hjertet i Agder

 Kommuneplanprosessen skal utkrystallisere de viktigste av disse, definere konkrete mål og utarbeide strategier for disse. I utgangspunktet tenkes det 3 - 4 spesielle satsingsområder. Dette vil avgjøres i den videre prosessen. 

Har du forslag til tiltak som du tror vil gjøre kommunen bedre og enda mer attraktiv, både for fastboende og tilflyttende? Hva synes du kommunen skal satse på de neste 10 årene? Send oss dine innspill på epost: post@e-h.kommune.no  eller pr. post: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

Innspill til kommuneplanens arealdel

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling (med røtter i samfunnsdelen) og arealbruk. Kommuneplanens arealdel er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Den skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Arealplanlegging handler om å legge til rette for nye utbyggingsområder, men gjennom planlegging skal det også legges til rette for en bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.

I forrige rullering ble det lagt ut flere nye utbyggingsområder. For noen typer utbyggingsformål er det derfor i dag nok til å dekke behovet i overskuelig fremtid.

For å begrense omfanget av planarbeidet så er det i planprogrammets kapittel 3 lagt føringer for hvilke arealformål du kan gi innspill til i kommuneplanens arealdel.

  • LNF-spredt boligbebyggelse
  • LNF-spredt hyttebebyggelse
  • Næringsbebyggelse- massetak
  • Privat/offentlige formål

For å melde inn ett nytt område, må følgende innspillskjema være fylt ut:
Innspillsskjema.pdf ( Innspillsskjema.docx PDF document ODT document )

Ellers er det ønskelig at man gir innspill om feil eller mangler i plankartet. Det kan være lurt å sjekke ut sin eiendom i kommunens kartbase.
Her kan du se hvilket arealformål eiendommen din har i kommuneplanen i dag, og om eiendommen er regulert gjennom en reguleringsplan.
Vi hjelper deg gjerne!

Folkemøte kommuneplan

Det vil bli arrangert et folkemøte mandag 18. september klokken 18.00 til klokken 20.00 i storsalen på Furuly.

Her informerer prosjektgruppen om kommuneplanarbeidet, og det vil være anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.
Velkommen!