Trafikksikkerhetsutvalget har lagd et forslag til trafikksikkerhetsplan 2017 - 2020.  

Handlingsprogrammet i kapittel 9 skal oppdateres etter offentlig høring, sammen med tabellene for prioriterte tiltak. I forslag til plan så er det kun listet opp tiltak som er videreført fra tidligere plan, samt nye tiltak Trafikksikkerhetsutvalget har foreslått.

Alle dokumenter finner du under "Mer informasjon".

Kommunen ønsker DITT innspill til trafikksikkerhetstiltak i ditt nærmiljø, alt fra gatelys, fartsgrenser, fotgjengerovergang, skilting, fortau, gang- sykkelveg osv.

Innspill sendes innen 28. april 2017 til:

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje
post@e-h.kommune.no

Merk med «17/187».