Kriterier/vilkår

  • Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. 
  • Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 
  • Søker må være bosatt i kommunen. 

Kommunen har utarbeidet retningslinjer for tildeling av praktisk bistand og opplæring, vedtatt i kommunestyret 27.09.13, sak 59/13.