Eksempler på helsehjelp som gis

 • Pleie og omsorg ved sykdom eller funksjonssvikt
 • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og forebyggelse av den
 • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for å ivareta egen helse
 • Hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring
 • Bistand til nødvendig administrasjon av medikamenter. Blir enten hentet på kontor eller leveres ut i hjemmet
 • Sårbehandling og injeksjoner for innskrevne tjenestemottakere som ikke selv kan oppsøke legekontor, vil bli gjennomført i hjemmet til bruker
 • Hjelp til symptomlindring, stell og pleie til alvorlige syke og døende
 • Støtte og veiledning til pårørende

Hva kan du forvente av oss

 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket, innenfor de tidsrom vi er enige om og med innhold som er beskrevet
 • Vi utarbeider en tiltaksplan som er spesielt tilpasset dine behov
 • Vi yter tjenesten med respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi forplikter oss til å bruke arbeidsantrekk, sko-overtrekk og eventuelt annet utstyr innen påkledning arbeidsoppgavene hos deg krever
 • Vi samarbeider med annet helsepersonell dersom dette er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp. I den forbindelse vil du bli bedt om å gi ditt samtykke
 • Du og dine pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert
 • Vi er ikke ansvarlig for drift, bruk eller opplæring av velferdsteknologiske løsninger du/dine pårørende har skaffet dere

Brukermedvirkning

 • Når du søker om tjenester fra kommunen vil saksbehandler foreta en kartlegging av dine ønsker og behov, med fokus på hva som er viktig for deg. Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg få lov til å ha ansvar for eget liv og ta egne valg.

Dette forventer vi av deg / pårørende

 • Du møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du deltar aktivt i behandlingstiltakene og gjør det du kan klare selv
 • Du leverer nøkkel til boligen din dersom du ikke selv kan åpne
 • Du viser hensyn og ikke røyker når tjenesteyter er til stede
 • Du viser hensyn og benytter ikke rusmidler når tjenesteyter er tilstede
 • Du har husdyr på et eget rom under besøket
 • Du respekterer at tjenesteytere er underlagt taushetsplikt
 • Adkomst til hjemmet er ryddet for snø/strødd v/glatt vei
 • Dersom det ligger fremme helsefarlige gjenstander kan vi ikke utføre tjenester hos deg
 • Det er ikke akseptert med adferd som trakassering, vold eller trusler

Tjenesten omfatter ikke

 • Det ytes ikke hjelp til funksjoner som bruker med et visst besvær kan klare selv
 • Følge til innkjøp, offentlige kontorer, frisør, fotpleier, lege eller apotek
 • Tilbereding av varm mat
 • Håndtering av penger, bank – og posttjenester
 • Persontransport
 • Snørydding, hagearbeid, vedfyring eller ved bæring
 • Innkjøp av dagligvarer
 • Husdyrhold