AEVK har i forbindelse med byggingen av Iveland II kraftverk behov for å gjøre forbedringer på eksisterende fangdammer inn mot Dalanekilen. For å kunne gjennomføre nødvendigekanaliseringsarbeider i Dalanekilen søkes derfor om å tappe ned Gåseflåkilen til kt 160,00 i perioden mandag 3.august 2015 til fredag 28.august 2015.

Saken blir behandlet etter kap. 3 i vannressursloven, og gjelder konsesjon etter § 8. Søknaden blir kunngjort av NVE.

Høringsuttalelser til vedlagt søknad sendes fortrinnsvis via internett www.nve.no/Vannkraft, til nve@nve.no, eller i brev til NVE - Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo, så snart som mulig og senest innen 20. juni 2015.

Dokumenter

Søknad fra AEVK